top of page

הלכות חנוכה בקיצור

הרב גדי מכטה

הרב גדי מכטה

א. זמן ההדלקה

הגמרא אומרת שזמן הדלקת נרות חנוכה הוא משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. בשיעור נדון בגדרי הזמן הספציפיים והרלוונטיים לימינו. בנוסף נדבר על מספר הלכות חשובות במקרים שבהם האדם לא יכול להדליק בזמן הזה בגלל סיבות מגוונות.

ב. פרסום הנס בהדלקה

במהלך השיעור נדבר על מספר הלכות חשובות בנרות חנוכה כגון מקום ההדלקה, אין משתמשים לאור הנר, הדלקה בבית כנסת והדלקה כל הלילה, ונראה איך כל אחת מהן מושפעת מהכלל של פרסום הנס.

ג. הדלקה במקומות ציבוריים ובחתונה

בשיעור נדון בשתי סוגיות חשובות למעשה: הדלקה במקומות גדולים ואירועים ציבוריים, והדלקה בבית כנסת שיש בו מספר מנייני ערבית. נראה את הדעות בראשונים ובאחרונים ונגיד מה המסקנה הלכה למעשה.

ד. הדלקה בחופשה

בשיעור נדבר על מספר מקרים שבהם אדם לא נמצא בביתו. למשל מקרה שגם הבעל וגם האישה לא נמצאים בבית, האם יכולים להוציא אחד את השני? בנוסף, אדם שנמצא על מטוס או בטיול מחויב בהדלקה? האם יכול לצאת בהדלקת נורות חשמליות?

ה. אורח בחנוכה

בשיעור נדון בדיני אורח בחנוכה. למשל אדם שלא נמצא בזמן הדלקת הנרות בביתו ועושה הדלקת נרות במקום אחר, או חיילים ובני ישיבות שלא נמצאים בביתם בימי החנוכה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

הלכות חנוכה בקיצור
bottom of page