top of page

יום ירושלים

רבני הישיבה

רבני הישיבה

הנצח - זו ירושלים

מדוע נקראת ירושלים "הנצח"? על פי פסיקתו של הרמב"ם קדושתה של ארץ ישראל בטלה בגלות, אך קדושת ירושלים לא בטלה ועומדת היא לנצח. מדוע הדבר כך? מדוע לא בטלה קדושתה יחד עם קדושת ארץ ישראל? בעוד ארץ ישראל מתקדשת בביאת עם ישראל, ירושלים קדושה על ידי שכינת ה' ששורה בו, ושכינה זו לא זזה לעולם. אולם, הבחירה בירושלים משלבת בתוכה מאמץ של בני האדם וגילוי משמיים יחד, תחילתה בחיפוש ודרישה וסופה בהארת פנים של מעלה - לשכנו תדרשו ובאת שמה.

הארץ הטובה זו ירושלים

חז"ל דורשים את הפסוק "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-להיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" על הברכות של ברכת המזון ומסבירים שהמילה "הטובה" נדרשת על ירושלים. מדוע ראו חכמים לקשר מילה זו לירושלים ומדוע חשבו חכמים שבברכת המזון צריך להזכיר את ירושלים? ארץ ישראל איננה רק ארץ של פירות טובים, כי אם ארץ שבמרכזה עיר הקודש ירושלים, שבלבה מקדש ה'. אך אין די בעיר הקודש העומדת במרכזה של הארץ, אלא יש להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש שתשב בעיר זו, וגם אם תהליך זה איטי וארוך - גאולתם של ישראל קמעא קמעא - עוד תכונן ממלכה שלמה ומתוקנת, ואין לנו לדאוג מתהליך קשה וארוך.

יתקע בשופר גדול - סיפור ליום ירושלים

הרב מספר סיפור אישי מביקורו ברוסיה הסובייטית שמאיר באור מיוחד את המשמעות של יום ירושלים ושל החזרה לארץ באופן כללי.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

יום ירושלים
bottom of page