top of page

כללי - הרב רבינוביץ

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

כנות פנימית

בשיעור זה נעסוק בסוגיה אגדתית במסכת עבודה זרה יח, א שעוסקת בדיבור שבין ר' יוסי בן קיסמא לבין רבי חנינא בן תרדיון בנוגע לאופן שבו יש להתנהל מול הרומאים. נברר בעיקר את שאלתו של רבי חנינא בן תרדיון: "מה אני לחיי העולם הבא" ובתשובתו של רבו רבי יוסי בן קיסמא: "כלום מעשה יש בידך", ונדגיש את החשיבות בכך שאדם יברר את מניעיו ויעשה הכל מתוך יושרה וכנות פנימית ולא כדי לזכות באהדה ובכבוד.

לדעת להכריע

בשיעור זה הרב ביאר את דברי הגמרא שמופיעים בשבת פז, א וביבמות סב, א שמספרים כי משה רבינו עשה שלשה דברים מדעתו, וביניהם מעשה שבירת הלוחות. הרב התייחס לקושיית התוספות שהדרשה שהוא דרש לא הייתה דרשה מוכרחת, והסביר כי היכולת של משה רבינו להכריע למרות חוסר הבהירות הלוגית היא מה שייחדה אותו כמנהיג דגול.

סדר הלימוד

מה החשיבות שבלימוד תורה וכיצד ראוי לגשת אל הלימוד? נברר שאלות אלה ונסיק כי ישנה חשיבות עצומה בעצמאיות בלימוד ובלקיחת אחריות בחיים בעקבות הלימוד, ונעסוק ביחס שאדם צריך לפתח בנפשו ללימוד התורה באופן כללי.

חובת השירות בצבא

במהלך השיעור נבאר את חובת תלמידי החכמים לצאת למלחמה על פי שיטת הרמב"ם.

דרך הלימוד הראויה

הרב עוסק בגמרא במסכת גיטין ו, ב ומבאר דרכה את דרכי הלימוד וההתנהלות הראויות. אדם אינו צריך לסמוך רק על מה שכתוב, אלא עליו להבין את אופן ההתנהלות הראוי מתוך הכרת התורה ועליו ליישם אותו גם בלי שהדברים יהיו כתובים.

קדושת ירושלים וארץ ישראל ע"פ הרמב"ם

במהלך השיעור נעיין בהלכות ברמב"ם הנוגעות לקדושת ירושלים וארץ ישראל בימי קדם ובימינו אנו.

מבנה המדינה על פי התורה

כיצד אמורה להתנהל מדינת ישראל? מהי דרכה של התורה בהנהגת המדינה? ראש הישיבה מציג את השקפתו בדבר הדרך הנכונה לבניית מדינת ישראל על פי התורה - חלוקת הסמכויות, בחירת נציגי השלטון ומשמעות השלטון על פי ההלכה.

אחריותו הציבורית של תלמיד חכם

מהי האחריות המוטלת על תלמיד חכם להוביל את הציבור התורני בדרכה של התורה, בפרט בנושאים הנוגעים לכלל הציבור? במהלך השיעור הרב דן בשאלה זו והדגיש גם כן את החשיבות של משמעת ציבורית בעניינים כאלה. ישנו צורך לשמוע בקולם של גדולי התורה שמשקללים שיקולים רבים ועדינים - אין לקטנים לקפוץ בראש.

תשובה על המצוות

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

כללי - הרב רבינוביץ
bottom of page