top of page

מלחמה לה' בעמלק

הרב צבי הבר

הרב צבי הבר

א. הרקע למלחמת עמלק

נראה את פרשת מלחמת עמלק כתיאורה בספר שמות וננסה להבין את הופעתו הפתאומית של דמותו של יהושע היישר אל תפקיד פיקודי. ננתח את אירועי פרשת בשלח ונעמוד על ייחודיותה של מלחמת עמלק בהשוואה לשאר הפרשה.

ב. מלחמת עמלק

בשיעור זה נעמוד על אחת מהשאלות העולות ממלחמת עמלק - הרמת ידיו של משה כלפי מעלה בשעת המלחמה. נראה את תשובותיהם של חלק מהפרשנים בנושא זה ונעלה עליהם שאלות. לבסוף נסביר איך שאלה זו מתקשרת אל העניין בו דנו בפרק הקודם ונסביר את התשובה היוצאת מכך.

ג. מי הוא עמלק?

מי הוא אותו עם שזינב בעם ישראל בצאתם ממצרים? האם מדובר בצאצאיו של עמלק, נכדו של עשיו, ואם כן, כיצד הבנה זו מתיישבת עם האחווה שצריכים לרחוש לבני עשיו? במהלך השיעור נראה מספר קשיים בייחוס העם העמלקי לאותו נכד של עשיו שילדה תמנע פילגש אליפז.

ד. ראשית גויים עמלק

לאור הקושיות שהעלנו בשיעור שעבר בעניין ייחוס העם העמלקי לעשיו ולנכדו, נראה כי יסודו של העם העמלקי מתחיל מוקדם בהרבה. מניין הגיע עם זה ומה מקורו? ומדוע יחסנו אליו כה חמור, יחס שלא מקבל אף עם אחר בעולם?

ה. במה חטא עמלק?

"ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" - מהו חטאו של עמלק, בגללו זוכה למלחמת חורמה של דורות מצד עם ישראל? מה חומרת החטא שלו ומה הוא מבטא? במהלך השיעור נעסוק בבירור חטאו של עמלק ובסיבה לכך שה' מצווה להילחם בעמלק במשך כל הדורות עד מחיית זכרם.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מלחמה לה' בעמלק
bottom of page