top of page

מסילות בלבבם

הרב צבי הבר

הרב צבי הבר

מעמד האישה (ד) - בין חזון למציאות - שוויון, מיצוי עצמי ומבט לעתיד

שיעור אחרון על מאמר 'מעמד האישה', הרב סוקר את מהלך הפרקים הקודמים, ומסכם את התובנות המרכזיות שעולות מהמאמר. הרב עומד על כך שהבנת השונות שבין גברים לנשים, היא הבסיס ליצירת שויון בין המינים. בנוסף, ההבנה כי הקמת משפחה על התפקידים השונים של הגבר והאישה היא חלק מהמימוש העצמי שלנו כבני אדם, וממילא נדרש למצוא איזון בין המטרות השונות של המימוש העצמי - חלקן במרחבי החיים השונים וחלקן בתוך הבית פנימה בהקמת המשפחה.

מעמד האישה (ג) - בין חזון למציאות - במישור הציבורי

מדוע אישה פסולה לעדות? האם אישה יכולה לדון? כיצד להבין דינים שונים שנראים כמעידים על חוסר שוויון בין הגברים והנשים? נראה את התייחסותו המקורית של הרב לכל אחד ואחד מהמקרים בהלכה הקשורים למעמד האישה.

מעמד האישה (ב) - בין חזון למציאות - המעמד האישי

בעוד בעולם האידאי אין עליונות של הגבר על האישה, בעולם שבור עברנו למימד של "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך". אולם, התורה, והחכמים שבאים לממש את עקרונות התורה, באים ומתקנים את המציאות כדי להביא את העולם חזרה לעולם מתוקן. בשיעור זה נעסוק במעמד האישי של האישה והתמודדות ההלכה אל מול עולם זה. כיצד יש להתייחס להיתר הגבר לשאת כמה נשים ויכולתו הבלעדית לגרש את האישה? מה עשה רבנו גרשום כדי לתקן את המציאות הזו ואיך הצורך בכתובה בא לצמצם את הפגיעה בנשים? ומה האתגר בדורנו כדי להמשיך ולתקן את מעמד האישה והחזרת המציאות לחזון המתוקן? ואיך בתי מדרש לנשים הם חלק מהליך תיקון זה?

מעמד האישה (א) - איש ואישה קודם החטא ולאחריו

לאן אנו שואפים ביחסי גברים ונשים וביחס למעמד האישה? לעומת אותו חזון, מהי המציאות בה אנו נמצאים וכיצד מגשרים על פער זה? נתחיל לעיין בנושא מעמד האישה דרך פרשיית חטא אדם וחווה בגן עדן, שם אנו מזהים שינוי במעמדה של האישה - מעולם אידאי לעולם שבור לאחר החטא. באמצעות עיון בשמותם של האיש והאישה בפרשיות בראשית נבחן את ייעודם של האיש והאישה ומתוך כך נלמד על מעמדה של האישה במערכת יחסים זו.

ותן חלקנו בתורתך (5) - חשיבות הרצון החופשי בימינו

בשיעור נסיים את המהלך שעברנו בשיעורים הקודמים. נראה את ההקבלה שבין התפתחות האדם ובין התפתחות העולם וכיצד היא התבטאה לאורך ההיסטוריה. נראה את הקשר שבין השלב בו אנו נמצאים לחשיבותה של התורה ברקע הבחירה החופשית ואת האתגר העומד בפני העולם בכלל ולומדי התורה בפרט.

ותן חלקנו בתורתך (4) - תורה לאמיתה

לאחר שראינו את מטרתה של התורה בתפיסתו של הרב רבינוביץ' זצ"ל נדון בשאלה כיצד התורה משיגה את המטרה הזו. על מנת לענות על השאלה נראה את החשיבות בלימוד מבוסס מסורת, ובמתח שבין המסורת להשתכללות העולם. נראה את תפיסתו של הרב על לימוד תורה לאמיתה ואת האחריות המוטלת על לומדי התורה בכל דור ודור.

ותן חלקנו בתורתך (3) - כתר תורה

לאחר שראינו את שני סוגי החכמות נעמוד על הכלי שנתן לנו הקב"ה על מנת לגשר על הפער ביניהם - התורה. נראה את הבנתו של הרב את המושג 'כתר תורה' ומטרתו, וכיצד התורה משפיעה על האדם.

ותן חלקנו בתורתך (2) - שני סוגי החכמות

לאחר שראינו בפרק הקודם את האמון הנתון באדם למרות סכנותיה של הבחירה החופשית, נמשיך בעקבות הרב אל האמצעים שבאמצעותם האדם יגיע אל הדרך הנכונה. נעמוד על ההבדלים בין שני סוגי החכמות שברשות האדם ונבין את החשיבות שבשניהם. נראה את הבעיה הטמונה בשימוש בחכמות אלו, וכיצד אנחנו יכולים לפתור אותה.

ותן חלקנו בתורתך (1) - כוח הבחירה

בשיעור נעסוק במאמרו של הרב הפותח את הספר - ותן חלקנו בתורתך. נציג את שתי הגישות כלפי הבחירה החופשית, ומתוכן ניגש אל תפיסתו של הרב רבינוביץ' זצ"ל. נראה את המטרה של הבחירה החופשית בתפיסתו וכיצד היא מצדיקה את הסיכונים הנלווים לה.

אמונת חכמים ודעת תורה (4) - דעת תורה בימינו

במקומות שונים ניתן לשמוע את הביטוי 'דעת תורה' במובן נבואי ביחס לתלמידי חכמים, כהנמקה לכך שחכמי הדור יודעים להכריע בכל השאלות במציאות מתוך ראייתם הנבואית ואין רשות להרהר אחריהם. במהלך השיעור מתבררת הבעיה והטעות בהבנת מושג זה לאור דעתו של הרב רבינוביץ' בעניין - אמונת חכמים היא ביטחון שהחכם אומר דבריו מתוך סיבה הגיונית ועל כן דעתו נתונה לביקורת, וכל זאת בתחומים בהם החכם מבין בלבד.

אמונת חכמים ודעת תורה (3) - דרכי הכרעה מתוך חתירה לאמת

לאחר שהוברר כי על האדם לחתור לאמת, נתקלים אנו בשאלה קשה - מהי אמת במקרה של מחלוקת? כיצד יכול אדם לקבוע מי צודק מבין חכמי הדורות ומי לא צודק? במהלך השיעור מתבררת דעתו של הרב רבינוביץ' בעניין היחס לאמונת חכמים מתוך התפיסה שעל האדם להגיע להכרעות מתוך שיקול דעתו ואין לו אלא מה שעיניו רואות, כל זאת ללא סתירה לצורך להתייעץ עם חכמים וגדולים בשאלות הנידונות.

אמונת חכמים ודעת תורה (2) - החתירה לאמת

אמת הינה מעקרונות היסוד בעולמו של לומד התורה, על הלומד והחכם תמיד לחפש את האמת ולשמוע אמת ממי שאמרה, גם אם הוא קטן התלמידים. כחלק מדיון במושג אמונת החכמים הרב עוסק בחשיבותה של האמת בדברי הרמב"ם ובנו ר' אברהם ומסביר את התשתית לדברי הרב רבינוביץ' בעניין היחס לדבריהם של החכמים.

אמונת חכמים ודעת תורה (1) - מה בין נבואה לבין חכמה

מהי מערכת היחסים בין החכם לנביא? האם מדובר במערך אחד או שמא נבדלים הם באופן מהותי? במהלך השיעור מוסבר היחס ביניהם - בעוד הנביא מקבל את סמכותו מכח השמיים ומעצם היותו נביא, החכם מקבל את סמכותו מהוכחת דבריו והטעמת טענותיו. הבנת הבדל זה תשמש כבסיס ליחס לדברי חכמים והבנת המושג אמונת חכמים.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מסילות בלבבם
bottom of page