top of page

עשר דקות של עיון - בין המיצרים

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

ד. מאנינות לתקווה בתשעה באב

על יסודותיו ההלכתיים של תשעה באב: אנינות, אבלות ותשובה, שנלקחו גם מדיני אבלות וגם מדיני יום הכיפורים. ובנוסף, על ביאור מחודש ונפלא לאיסור תספורת וכיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב, שלחלק מהשיטות ממשיך גם לאחר תשעה באב, ומוביל אותנו אל התקווה והחלום.

ג. תלתא דפורענותא

מנהג קהילות ישראל להפטיר בשלוש הפטרות מיוחדות בימי בין המצרים. מה מקורו של מנהג זה ומה יחסו להלכה המובאת בבבלי ביחס לר"ח אב שחל בשבת? מדוע אצל התימנים מתחלקת הפטרת חזון לשני חלקים ומה סופו של הסיפור על הנער המפטיר במגנצא?

ב. צומות החורבן בימינו

מה תוקפם של צומות החורבן בזמן הזה? האם הם חובה גמורה? מה ההבדל בעניין הזה בין תשעה באב לשאר צומות החורבן? והאם ייתכן שבבית שני צמו בתשעה באב? על שיטתו המיוחדת של הרמב"ם בנושא זה, הקשורה גם לשיטתו בעניינם של צומות החורבן בכלל, והרלוונטיות שלה לדורנו נדבר בפרק הקרוב.

א. מהותם של מנהגי האבלות

ימי בין המצרים מתאפיינים בניהוגים מעשיים שונים. מה היא התכלית של הדינים השונים ושל זיכרון ימי החורבן? נעמוד על שלושה קיומים הלכתיים שונים שאפשר להגיע אליהם, מעבר לקיום הפרטני של הדינים השונים, ועל משמעותם הרוחנית בחיינו.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

עשר דקות של עיון - בין המיצרים
bottom of page