top of page

עשר דקות של עיון - חנוכה

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

א. הגדרת מצוות הדלקת נרות חנוכה

מה העיקר במצוות הדלקת נרות חנוכה: מעשה ההדלקה, או התוצאה, פרסום הנס? נתחקה גם אחר דרך שלישית בהגדרת המצווה, ונראה כיצד שאלה זו משליכה על עניינים שונים, וביניהם: נוסח ברכת הדלקת הנרות, דין מי שכבו לו נרות חנוכה בערב שבת לפני חנוכה ומשמעותו ה'ערכית-רוחנית', של הכלל 'כבתה אין זקוק לה'.

ב. שותפות משפחות בהדלקת נרות

שתי משפחות בבית מלון, שהאחת שכחה את ערכת ההדלקה שלה – האם יכולים לקיים יחדיו הדלקה משותפת? מתי משתמשים בדין של 'השתתפות בפרוטה' ומה אפשר ללמוד ממנו לגבי אופי מצוות הדלקת נרות חנוכה? האם בסופו של דבר, דין 'נר איש וביתו' מלמד שיש כאן מצווה בעלת אופי ייחודי, או שלמרות הכל, מוטלת המצווה, כמו בדרך כלל, על היחיד?

ג. מקום ההדלקה בבנין רב קומות

חכמים תקנו להדליק את החניוכה על 'פתח הבית' הסמוך לרשות הרבים. מה הוא המקום המועדף להדלקה למי שגר בקומה חמישית? ומה הקשר בין מחלוקת רש"י ותוס' לגבי מקום ההדלקה בחצרות העתיקות של ימי הגמרא, למחלוקת החזון איש והגרי"ז ביחס לחדר מדרגות בימינו?

ד. מהו ההידור הראוי בהדלקת הנרות?

נהגו ישראל להדר בהדלקת נרות חנוכה, מעבר לעיקר הדין של 'נר איש וביתו'. מה כולל ההידור, ומה גדרו? מה משונה בפסיקת השו"ע והרמ"א בעניין זה, והאם באמת האשכנזים נוהגים כרמב"ם? עיון ראשון מתוך שניים, על היחס בין אלו ש'מהדרין' לבין ה'מהדרין מן המהדרין'.

ה. מנהג האשכנזים: הדלקה פרטית או משפחתית?

המשך העיון ביחס שבין 'מהדרין' ל'מהדרין מן המהדרין'. נתמקד בבירור מנהג האשכנזים המופיע ברמ"א: מה מקורו, ומה ההיגיון שבו? האם מנהג האשכנזים סותר בהכרח את התפיסה לפיה מצוות הדלקת הנרות היא מצווה משפחתית, המוטלת על בני הבית?

ו. הדלקה בנרות חשמליים

חייל שאין לו אפשרות להדליק חנוכיה רגילה, האם יוכל לצאת ידי חובה בהדלקה חשמלית? מדוע לא? האם יש צורך דווקא ב'אש' או שמספיקה תאורה הגורמת ל'פרסום הנס'? ומה פסק הלכה למעשה בעניין זה הגאון ר' שלמה זלמן אויירבאך זצ"ל?

ז. טיב ברכת "שעשה ניסים"

מעבר לברכת המצוות אותה מברכים בהדלקת החנוכיה, חכמים תקנו לנו גם את ברכת 'שעשה ניסים'. מה טיבה של ברכה זו? מה היחס בין מי שמברך ברכה זו בשעת ההדלקה לבין המברך בשעה שהוא 'רואה', כפי שתקנו חכמים? האם 'כל הרואה אותה מברך'? נעסוק בשאלות המעשיות העולות מסוגיית 'ברכת הרואה', ונעמוד על המשמעות הקיומית שיכולה לנגוע לעבודת ה' שלנו בשעת הדלקת הנרות, בעקבות סוגיה זו.

ח. סדר הלכות חנוכה במשנה תורה

יצירתו המופלאה של הרמב"ם - משנה תורה, מתאפיינת בסידור מופתי. דווקא בהלכות חנוכה, נראה במבט ראשון שיש סוג של 'בלאגן'. מדוע קוטעים, דיני ההלל, את דיני הדלקת הנרות? כיצד פירש הרמב"ם את דברי הברייתא המובאת בגמרא: 'קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה'? האם ברכת המצוות, של הדלקת נרות חנוכה, זהה לשאר 'ברכות המצוות'? כל זאת ועוד, בפרק החותם את הסדרה עשר דקות של עיון, בענייני חנוכה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

עשר דקות של עיון - חנוכה
bottom of page