top of page

עשר דקות של עיון - מפסח לעצרת

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

8. פרק הסיום - מפסח לעצרת בראייה כוללת

בפרק האחרון של 'מפסח לעצרת' נתבונן מלמעלה על התהליך אותו אנו עוברים במהלך שבעת שבועות הספירה, מקרבן העומר עד למצוות מתנות עניים, החותמות את פרשיית העומר והקציר בפרשת אמור. האם מתנות עניים הן מצוות צדקה 'רגילות'? מה הקשר העמוק בינן לבין שבועות הקציר, ואיך כל זה מתחבר לימים הלאומיים במדינת ישראל שנקבעו כולם במסגרת התקופה שבין פסח לעצרת?

7. קורבן שתי הלחם

לקראת חלקה האחרון של הספירה, נחל להתבונן בעניינו של חג שבועות, שקרבן שתי הלחם עומד במרכזו. מה משמעותו של הקרבן? מה היחס בינו לבין קרבן העומר ומדוע רק לאחריו מותר להקריב מנחות מהתבואה החדשה?

6. שבע שבתות תמימות

האם ספירת העומר היא מצווה אחת רצופה, או שהספירה בכל יום נחשבת למצווה בפני עצמה? על השיטות השונות בהבנת דעת בה"ג, קטן שהגדיל במהלך ימי העומר ומנהג התימנים בנוסח הספירה ביום האחרון.

5. מהותו של מעשה הספירה

בפרק זה נצלול לדיונים שונים הנוגעים למהותה של מצוות הספירה: האם הספירה היא אמירת נוסח בעלמא או מעשה של מנין וחשבון? מה דינו של האדם הסופר בלי להבין את תוכן הספירה, והאם ניתן לספור 'ספירת ספק' במקרה בו לא יודעים באיזה יום נמצאים? נעמיק בשאלות אלו ושאלות נוספות מתוך זיקה לתפיסות היסודות שהעלינו בפרקים הקודמים בנוגע למהותה של המצווה.

4. הספירה בזמן הזה וחיוב נשים

בפרק שלנו נחל לעיין ביסודות ההלכתיים של מצוות ספירת העומר: מדוע קבע הרמב"ם את דיני ספירת העומר בספר עבודה ולא בספר זמנים והאם מצוות ספירת העומר בזמן הזה היא מן התורה? מדוע חייב הרמב"ן נשים במצוות ספירת העומר ומה נקודת המחלוקת שלו עם הרמב"ם בנושא?

3. ספירת העומר בפרשיות התורה

פסוקי התורה המצווים על ספירת העומר מעלים כמה שאלות יסודיות: מה משמעותה של הספירה ולאן היא מובילה? מה היחס בין הספירה בפרשת אמור לספירה בפרשת ראה, ומה ניתן ללמוד מהדמיון, וגם מהשוני, בין מצוות ספירת העומר למצוות ספירת שנות השמיטה והיובל בפרשת בהר?

2. העומר והחדש - קציר העם בארצו (ב)

את מנחת מהעומר מביאים דווקא מתבואת ארץ ישראל. מדוע נקטה המשנה בכלים דווקא דוגמא זו כדי לאפיין את קדושתה של ארץ ישראל? מה משמעותו של איסור חדש בחו"ל על פי זה, ומה עומד מאחורי טענתו של הב"ח בנוגע לתבואת נכרי בחו"ל? וגם, האם קרבן העומר הוא קרבן השייך למערכת הקרבנות של חג המצות, או שהוא קרבן של ט"ז ניסן, בלי שום קשר לפסח?

1. העומר והחדש - קציר העם בארצו (א)

יום טז בניסן הוא יום הקרבת קרבן העומר, וגם יום היתר איסור האכילה מהתבואה החדשה. מה היחס בין הקרבן לבין האיסור? האם איסור חדש תלוי בזמן או בהקרבת הקרבן? מי מהם תלוי בארץ ישראל ומה דין האיסור בזמן הזה בו לא מקריבים את קרבן העומר? לפניכם הפרק הראשון בענייני העומר ואיסור חדש, שבו נחל לצלול לפרשייה המופלאה של 'ממחרת השבת' בפרשת אמור.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

עשר דקות של עיון - מפסח לעצרת
bottom of page