top of page

עשר דקות של עיון - מקץ שנת השמיטה

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

פרק ה: שמיטת כספים - פרוזבול בעולם המודרני ?

האם צ'ק שעוד לא נכנס לחשבון הבנק, מצריך פרוזבול? ומה לגבי כסף שנמצא בעובר ושב, או בפייבוקס וביט? האם בעולם הדיגיטלי שלנו אפשר להגדיר את הכספים הללו כהלוואה? על חברה בע"מ ואחווה חברתית, ועל החשיבות של תקנת הפרוזבול, גם במקום שבו יש פתרונות אחרים, בפרק האחרון בענייני מצוות שמיטת כספים.

פרק ד: שמיטת כספים - יסוד תקנת הפרוזבול

לדעת רוב הראשונים, תקנת הפרוזבול מבוססת על דין מוסר שטרותיו לבית דין. מדוע ביחס לבית הדין, לא חלה מצוות שמיטת כספים ומה הקשר בין ההלכה של מסירת שטרות, ליסודות העיוניים והרעיוניים של דין שמיטת כספים? ועוד – מה ענייננו של שטר הפרוזבול לדעת הרמב"ם ומדוע צריך להקנות ללווה קרקע, בפרק שלפניכם.

פרק ג: שמיטת כספים - דין איסורי או דין ממוני?

האם מצוות שמיטת כספים מתחילה מהאיסור לתבוע את החוב, או מהפקעה ממונית של החוב ששייך למלווה? שאלה זו חורזת כמה דיונים הנוגעים לדיני שמיטת כספים ופרוזבול, וגם מחדדת את התפיסות הרעיוניות השונות בנוגע למהותה של המצווה. וגם, שמעתם פעם על 'שמיטה קטנה'?

פרק ב: שמיטת כספים - גוי אחד בארץ

בפרק זה נציע כיוון חדש להבנת הקשר בין מצוות שמיטת כספים למצוות שמיטת הארץ, כיוון שמתחיל בהבנת עניינה של ארץ ישראל במשנת הרמב"ם, דרך מצוות קידוש החודש בספר המצוות, שיטת הרמב"ם באפשרות לחידוש הסמיכה ועוד.

פרק א: שמיטת כספים - וזה דבר השמיטה?!

מצוות שמיטת כספים מופיעה בפרשת ראה תחת הכותרת 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה'. האם שמיטת כספים היא חלק ממצוות שנת השמיטה? מדוע היא חלה בחוצה לארץ ומה אפשר ללמוד ממיקום דיני שמיטת כספים בספר הטור, ובמשנה תורה לרמב"ם?

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

עשר דקות של עיון - מקץ שנת השמיטה
bottom of page