top of page

עשר דקות של עיון - עירוב תבשילין

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

פרק א - עירוב תבשילין מבוא והיכרות

על הבסיס לתקנת עירובי תבשילין: את מה 'מערבים'? ומדוע מותר מן התורה לבשל מיום טוב לשבת?

פרק ב - עריכת שולחן לשבת בסיום יו''ט

האם מותר לערוך את שולחן שבת ממש ברגעי הסיום של יו"ט? האם עריכת השולחן, זקוקה בכלל לעירוב תבשילין, ומה הדין ביחס לנרות שבת?

פרק ג - מקור דין עירוב תבשילין

חכמים מסמיכים את דין עירובי תבשילין לפסוקי פרשיית המן. מה הקשר בין פשט הפסוקים לבין דרשת חכמים, שנראית רחוקה כ"כ מהכתובים עצמם. על גישות שונות בביאור המושג 'אסמכתא' בדרשותיהם ההלכתיות של חז"ל.

פרק ד - בין קדושת שבת לקדושת יום טוב

האם בימינו, אדם שלא רוצה לבשל ביום טוב עצמו, חייב לעשות עירוב תבשילין? מה מטרת התקנה – כבוד יום טוב או כבוד השבת? ומה נוכל ללמוד, מתוך סוגיית עירוב תבשילין, על היחס בין קדושת השבת לקדושת יום טוב בכלל? סוגיית עירוב תבשילין, מובילה אותנו לבחינת נקודת המפגש, הדומה והשונה, המתערבבים בבין השמשות שבין יום טוב לבין השבת.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

עשר דקות של עיון - עירוב תבשילין
bottom of page