top of page

פלייליסט ספירת העומר ושבועות

רבני הישיבה

רבני הישיבה

ייחודו של חג השבועות

לכל חג יש מצווה מיוחדת שרק בו היא מופיעה. מה המצווה הייחודית של שבועות? מה עניינו של קרבן שתי הלחם? מה הקשר בינו ובין קרבן העומר? בשיעור נלמד על הקשר החיצוני והפנימי שבין שני הקרבנות ובין פסח לשבועות.

אתגר קבלת תורה בימינו - הרב אלישע אבינר (תשע"ח)

האדם כל הזמן צריך לקבל עליו את התורה מחדש. הלימוד כיום, בדור הגאולה, שונה מהותית מהלימוד בתקופת הגלות. בגלות היו הפרעות חיצוניות ללימוד; חלק מהעונש בגלות הוא הקושי בלימוד. אך גם בדורנו יש אתגרים. הרב התייחס בהרחבה לשלושה מהם: קבלת עול מלכות שמים מתוך זקיפות קומה לאומית ופרטית, העמל למרות השפע והמלחמה על האמת מול הדרך של הפלורליזם הקיצוני.

והיו נכונים - הכנה למתן תורה - הרב אלישע אבינר (תשע"ה)

הרב דיבר על הכנות לחג השבועות מבחינה תורנית, ועל הקשר של ההכנות לספירת העומר

ספירת העומר כציפייה לזהות - הרב יצחק שילת (תשע"ד)

הרעיון של מצוות ספירת העומר הוא לעורר בקרבנו את הצפייה למתן תורה - חיים של אידיאליזם וחזון.

שבועות וספירת העומר - הרב ישראל רוזנברג (תשע"ג)

הרב מלמד על אופיו של חג השבועות כחג הכניסה לארץ, ובהתאם ספירת העומר המובילה אליו עומדת כנגד שמיטין ויובלות. על פי זה, התמודדות מקורית עם טענת הצדוקים

המסר ממגילת רות - הרב אלישע וישליצקי (תשע"א)

הבדיקה של נעמי לרות לא התבטאה בשאלת המצוות אלא בשאלה הלאומית. האם הנפש שלה יכולה להיות מוסרית ולאומית ובכך להתקשר לעם ישראל. לכן דוד נבחר להיות מלך.

בין רות לשבועות - הרב אלישע אבינר (תש"ע)

הרב מסביר בכמה דרכים למה קוראים את מגילת רות בשבועות.

החסד במגילת רות - הרב סבתו (תשע"א)

הרב פתח בניתוח ספרותי של מגילת רות, והרב הסביר שמה שגרם לשינוי בין פתיחת המגילה לבין סופה זה החסד. החסד שעשתה רות עם בועז ובועז עם רות, שכל צד חשב שהשני עושה איתו חסד, שזה החסד הגדול ביותר ורק ע"י זה אפשר לצאת ממוות לחיים.

רגע של חינוך - ליל שבועות - הרב אלישע אבינר

הדרכות חינוכיות לקראת חג השבועות, וההתנהלות עם הילדים בלילה. מתוך הסידרה 'רגע של חינוך'

רגע של חינוך - שבועות בבוקר - הרב אלישע אבינר

הדרכות חינוכיות לקראת חג השבועות, המוקד של הלימוד והחינוך לילדים דווקא ביום. מתוך הסידרה 'רגע של חינוך'

חג השבועות ויום הביכורים (1) - הרב ישי אנגלמן

שיעור לכבוד חג השבועות, מתוך הסידרה 'מחשבת המועדים'

חג השבועות ויום הביכורים (2) - הרב ישי אנגלמן

שיעור לכבוד חג השבועות, מתוך הסידרה 'מחשבת המועדים'

מדוע חג השבועות תלוי בספירת העומר? - הרב אלחנן סמט

השיעור עסק במשמעותה של ספירת העומר, תאריך התחלתה, הקשר בינה לבין חג השבועות והנגזרות ההלכתיות של הנושא.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פלייליסט ספירת העומר ושבועות
bottom of page