top of page

פלייליסט פורים - הלכה

חייב איניש לבסומי - הרב אלישע אבינר

האם "עד דלא ידע" הוא הגבול המקסימאלי או המינימאלי, כמה שיטות לגבי "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", איך מגיעים למדרגה הזו ומה היא מסמלת.

עד דלא ידע - הרב אלישע אבינר

הרב הציג צדדים שונים של השכרות בפורים - האם מדובר במעלה של פורים או דווקא במגרעת?

פרוז שקיים מצוות פורים ונסע לירושלים - הרב יצחק שילת

באשר לבן עיר שקרא בעיר ובא בט"ו לכרך כלל לא ברורה ועומדת במרכזה של מחלוקת רבני ירושלים כבר עשרות שנים. הרב שילת עמד על מחלוקת זו והביע את דעתו ההלכתית בעניין.

אמירת "שהחיינו" על קריאת המגילה ביום - הרב חיים סבתו

הרב דן ביחס בין קריאת הלילה לקריאת היום, והתמקד בברכת שהחיינו ובשאלה האם מברכים אותה פעם אחת או פעמיים.

מדוע קוראים מגילה פעמיים? - הרב יואב פלדמן

מדוע קוראים את המגילה גם ביום וגם בלילה? נדון במחלוקת בגמרא ובשאלה האם מברכים "שהחיינו" שוב ביום, כאשר הרמב''ם הבין שמדובר באותו חיוב ולפיכך לא מברכים ואילו התוספות הבינו שמדובר בשני חיובים שונים. דרך פירושו של הנצי''ב מסביר הרב שהקריאה הכפולה מאפשרת להעמיק בקריאת המגילה, ולהגיע בכך לצפנים הטמונים במגילה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פלייליסט פורים - הלכה
bottom of page