top of page

פני שבת נקבלה

הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר

5. נרות שבת - מקום ההדלקה

בשיעור הקודם עסקנו בחובת הדלקת נרות שבת ובאופי המצווה. עתה נעסוק במקום הדלקת הנרות. האם ההדלקה היא לצורך הקידוש או לצורך הסעודה? האם חייבים להדליק במקום הסעודה? האם מותר להדליק את הנר במקום מואר או דווקא במקום חשוך?

4. מדוע מדליקים נרות בשבת?

בשיעור נדון במצוות הדלקת נר שבת. האם מדובר בחובה? ממילא, האם יש לברך על כך? מהו הטעם להדלקת הנרות? נראה את הטעמים השונים למצווה זו, ואת היוצא להלכה מחילוקים אלו.

3. תוספת שבת, יום טוב ויום כיפור

בשיעור זה נעמוד על החובה להוסיף מהחול על הקודש בשבת. דין זה חל מדאורייתא לגבי יום הכיפורים, ונחלקו הראשונים האם גם בשבת יש להוסיף מחול על הקודש מדאורייתא. כמה מוקדם ניתן לקבל את השבת? מה יש לעשות כדי לקבל את השבת? והאם בזמן התוספת חלים כבר כל חיובי השבת?

2. בין השמשות וצאת הכוכבים

בשיעור נעסוק בזמן בין השמשות. לפי הגמרא בשבת מדובר על זמן של שלושת רבעי מיל, ואילו לפי הגמרא בפסחים מדובר על זמן של ארבעה מילים. נחלקו הראשונים כיצד ליישב בין הסוגיות. כאן נולד הזמן הידוע בתור 'זמן ר"ת'.

1. מתי נכנסת שבת? - בירור בשיעור מיל

מהו שיעור שלושת רבעי המיל בדקות? שאלה זו נתונה במחלוקת ראשונים סביב פירוש סוגייה בפסחים. במהלך השיעור נעמוד על שאלה זו.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פני שבת נקבלה
bottom of page