top of page

פני שבת נקבלה

הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר

14. שתיית בני הבית מכוס הקידוש

בשיעור נדון על השותים מיין הקידוש. האם המקדש הוא היחיד שיכול לשתות מיין הקידוש? האם ניתן לצרף את שתיית כל בני הבית לשיעור של 'מלוא לוגמיו'? האם המסובים חייבים לשתות מיין הקידוש? נראה את שיטות הראשונים השונות בעניין ואת עקרונות הפסיקה שלהם ומתוך כך נראה את הנפקא מינות להלכה.

13. מי שותה מכוס הקידוש?

לאחר שעסקנו בשיעור הקודם על השיעור אותו יש לשתות בקידוש, בשיעור זה נראה על מי החובה לשתות את שיעור היין. האם דווקא המקדש צריך לשתות? האם יכול להביא לאחר לשתות במקומו? או שמא ניתן לצרף את שתיית כל המסובים? נראה מהי מטרת השתייה בקידוש, ולפי זה על מי מוטלת חובת השתייה.

12. שיער השתייה בקידוש

בשיעור נדון על שיעור היין אותו יש לשתות כדי לצאת ידי חובת הקידוש. קיימים שיעורים שונים בש"ס לחיוב זה, ונראה את הסברי הראשונים לשיעור המחייב להלכה. מתוך דיון זה, נדון גם בדיון בסיסי יותר על שיעור רביעית בימינו.

11. קידוש - על יין או על פת?

בשיעור נדון על חובת הקידוש על היין. ראשית, האם חובת היין בקידוש היא חובה מדאורייתא או רק מדרבנן? בהמשך לכך, האם ניתן לקדש גם על פת? נדון בשיטות השונות בשאלות אלו, ונראה להלכה באילו מקרים אכן ניתן יהיה לקדש גם על פת.

10. מהותה של מצוות הקידוש

בשיעור נעמוד על מהות מצוות הקידוש בכניסת השבת. מדאורייתא, מהו עיקר המצווה? כיצד באה לידי ביטוי זכירת השבת? נראה את הפירושים השונים לציווי התורה 'זכור את יום השבת לקדשו', ומתוך כך נראה את פרטי המצווה להלכה.

9. מקום הדלקת נר חנוכה לתלמידי ישיבות

בשיעור נדון על מקום הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבה. במקרים בהם האדם אוכל במקום אחד וישן במקום אחר (אכסנאי) - היכן עליו להדליק? אם כך, בחורי ישיבה צריכים להדליק בחדרי הפנימייה שלהם או בחדר האוכל? מה נחשב יותר כ'ביתו' של האדם? נראה את מחלוקת הפוסקים בעניין, ואת העקרונות העומדים בבסיס שיטותיהם.

8. הדלקת נרות שבת וחנוכה בחשמל

בשיעור נעסוק בהדלקת נרות שבת וחנוכה ע"י חשמל. האם יש הבדל בין נר שבת לנר חנוכה? ראשית, נראה מהו עיקר המצוות הללו: האם החובה היא עצם ההדלקה, או שיהיה אור בבית? האם נורה חשמלית היא נר, והאם מתקיים בה דין 'הדלקה'?

7. במה מדליקים?

בתחילת השיעור נסכם את הדיון האם הדלקת נרות שבת היא חובת הגוף או חובת הבית. האם בחורי ישיבה צריכים להדליק נרות שבת? היכן? בחלק השני של השיעור, נעסוק בנרות ובשמנים שאינם כשרים להדלקה. מהן הסיבות לכך ומהן הנפקא מינות להלכה בין ההסברים? בנוסף, האם ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חשמל?נראה האם מהות מצוות הדלקת הנרות היא להדליק, או שמא החובה היא שהנר יהיה דלוק.

6. מי חייב בהדלקת נרות השבת?

בתחילת השיעור נסיים את השיעור האחרון אשר עסק במקום ההדלקה. המתארח במלון, היכן מדליק? בהמשך נברר האם הדלקת נרות שבת היא חובת הגוף או חובת הבית. האם אורח יכול לצאת ידי חובתו בהדלקת בעלי הבית? ובמה הדבר תלוי?

5. נרות שבת - מקום ההדלקה

בשיעור הקודם עסקנו בחובת הדלקת נרות שבת ובאופי המצווה. עתה נעסוק במקום הדלקת הנרות. האם ההדלקה היא לצורך הקידוש או לצורך הסעודה? האם חייבים להדליק במקום הסעודה? האם מותר להדליק את הנר במקום מואר או דווקא במקום חשוך?

4. מדוע מדליקים נרות בשבת?

בשיעור נדון במצוות הדלקת נר שבת. האם מדובר בחובה? ממילא, האם יש לברך על כך? מהו הטעם להדלקת הנרות? נראה את הטעמים השונים למצווה זו, ואת היוצא להלכה מחילוקים אלו.

3. תוספת שבת, יום טוב ויום כיפור

בשיעור זה נעמוד על החובה להוסיף מהחול על הקודש בשבת. דין זה חל מדאורייתא לגבי יום הכיפורים, ונחלקו הראשונים האם גם בשבת יש להוסיף מחול על הקודש מדאורייתא. כמה מוקדם ניתן לקבל את השבת? מה יש לעשות כדי לקבל את השבת? והאם בזמן התוספת חלים כבר כל חיובי השבת?

2. בין השמשות וצאת הכוכבים

בשיעור נעסוק בזמן בין השמשות. לפי הגמרא בשבת מדובר על זמן של שלושת רבעי מיל, ואילו לפי הגמרא בפסחים מדובר על זמן של ארבעה מילים. נחלקו הראשונים כיצד ליישב בין הסוגיות. כאן נולד הזמן הידוע בתור 'זמן ר"ת'.

1. מתי נכנסת שבת? - בירור בשיעור מיל

מהו שיעור שלושת רבעי המיל בדקות? שאלה זו נתונה במחלוקת ראשונים סביב פירוש סוגייה בפסחים. במהלך השיעור נעמוד על שאלה זו.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פני שבת נקבלה
bottom of page