top of page

פרקי אבות

הרב יצחק שילת

הרב יצחק שילת

הסכנה שבכוח (א, י)

בשיעור נלמד את המשנה העשירית במסכת אבות, בה שמעיה אומר שלוש אמרות בגנות רדיפת הכוח והשררה ובשבח עבודת הכפיים והיצרנות. הרמב"ם מסביר מהו החוט המקשר בין המימרות, ומדוע קרבה למלכות יכולה לפגוע בחיי האדם, כולל דוגמה מחיי הרמב"ם עצמו.

צדק צדק תרדוף (א, ח)

בשיעור נראה את משנה ח בפרק הראשון במסכת אבות. הרמב"ם לומד ממשנה זו שיש איסור חמור לשופט ללמד את אחד מבעלי הדין טענות לטובתו, אפילו אם הוא חושב שאחד מבעלי הדין הוא הצודק. נלמד מדבריו על כללי אתיקה ראויים לעורך דין בימינו.

התחברות עם הרשע ויראת שמיים (א, ז)

בשיעור נלמד את משנה ז בפרק הראשון במסכת אבות. נבאר את החובה להתרחק מהרשע, ונבחן באילו מצבים דין זה רלוונטי לימינו. בנוסף, נלמד את פירוש הרמב"ם על כך שעל האדם לצפות תמיד לתוצאות מעשיו כבר בעולם הזה, לטוב ולמוטב.

חברוּת במשנת הרמב"ם (א, ו) - 2

בשיעור נלמד על הניתוח של הרמב"ם את סוגי החברים האופייניים: חבר תועלת, חבר הנאה וחבר מעלה. ננתח את סוגי החבר והאם יש שוני מהותי ביניהן. בנוסף, נלמד על שפיטה לכף זכות במשנת הרמב"ם, ונבדיל בין האדם אותו שופטים לבין המעשים שלו.

חברוּת במשנת הרמב"ם (א, ו)

בשיעור נלמד את פירוש הרמב"ם למשנה השישית בפרקי אבות. במשנה הזאת הרמב"ם מרחיב על החשיבות בלימוד מרב, אף אם התלמיד יותר חכם מרבו (!) או מרגיש שהוא לומד יותר טוב לבד. בנוסף, הרמב"ם מסביר בהרחבה כמה חשוב להשיג חברים טובים, וכמה החברות מועילה לשני הצדדים.

זוגיות בעבודת ה' (א, ה)

בשיעור נלמד את פירוש הרמב"ם על משנה ה במסכת אבות, העוסקת בהתנהלות הבית. נלמד על הכנסת אורחים, ועל נושאי השיחה הרצויים בין בני זוג המעוניינים בקשר עמוק, מתוך עולם ערכי ועבודת ה'.

שימוש תלמידי חכמים (א, ד)

בשיעור נלמד את המשנה הרביעית במסכת אבות, שבה מוסבר למה האדם צריך להכניס את התורה לתוך ביתו, והרמב"ם יסביר את החידוש שברעיון זה. בנוסף, המשנה משבחת את המשמשים תלמידי חכמים ומתבטלים לעומתם.

צדוקים, קראים ורפורמים (א, ג - המשך)

בשיעור נראה את החלק השני של פירוש הרמב"ם למשנה ג בפרק הראשון של מסכת אבות. הרמב"ם מזהה את צדוק ובייתוס כתלמידיו של שונה המשנה, אנטיגונוס, ומראה כיצד, בין היתר, המשנה שלו גרמה לתלמידיו לצאת לדרך רעה. הרמב"ם ממשיך להתחקות אחר תלמידי הצדוקים עד ימיו, הקראים, ואנחנו נראה שהדברים נכונים אף לרפורמים בימינו.

דיינים, תלמידים וסייגים (א, א)

בשיעור נראה את דברי הרמב"ם על משנת אנטיגונוס איש סוכו, שקבע שאין לעבוד את הרב אלא על מנת שלא לקבל פרס. הרמב"ם ירחיב על חשיבות דרגת עובד ה' לשמה, לעומת העוד את ה' למען פרס. בנוסף, הרמב"ם ירחיב לגבי היתרונות שיש בעבודת ה' מיראה על פני עבודת ה' מאהבה, וכוחה להשפיע במיוחד במצוות שעלולות להישמע פחות הגיוניות במבט ראשון.

תורה, עבודה וגמילות חסדים (א, ב)

בשיעור נראה את שלושת הדברים שעליהם העולם עומד לפי שמעון הצדיק. נלמד את הבנת הרמב"ם מדוע דווקא אלו הנושאים שעומדים בבסיס קיום האדם, ובמה מתייחד כל אחד מיסודות אלו.

עבודה מיראה (א, ג)

בשיעור נראה כיצד הרמב"ם מפרש את המשנה הראשונה במסכת אבות באופן בו היא מדגישה את שני המוטיבים המרכזיים במסכת אבות - מוסר לדיינים ולחכמים והשתלשלות התורה שבעל פה מסיני. המשנה מלמדת אותנו כיצד להיות נבונים בקבלת החלטות, להרבות תורה ולהרחיק את עצמנו מאיסורים באופן שלילי וחיובי.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי אבות
bottom of page