top of page

פרקי איכה

הרב דוד סבתו

הרב דוד סבתו

איכה - מבוא ופרק א

הרב מתאר את מבנה המגילה, קישורה לירמיהו ומטרתה. בפרשנות פרק א' הרב מנתח את הפסוקים בדגש על הרעיונות המרכזיים שבפרק ובמבנה שלו.

איכה - פרק ב

הרב ממשיך בלימוד מגילת איכה בפרק ב' ומתאר את חווית המקונן אל מול החורבן והכעס האלוקי וכיצד הוא מתמודד עם האירועים.

איכה - פרק ג

הרב ממשיך בניתוח מגילת איכה, הפעם בפרק ג' מתייחס למבנה המיוחד של הפרק ולחיס בינו לבין שאר פרקי המגילה.

איכה - פרקים ד-ה

הרב משלים את ניתוח מגילת איכה בפרקים ד'-ה'.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי איכה
bottom of page