top of page

פרקי אסתר

הרב דוד סבתו

הרב דוד סבתו

פרק א (1) - משתה אחשורוש

עיון בתיאור משתה אחשוורוש, בהבנת מטרת המשתה ומקומו במגילה, ואת סירוב ושתי לבא לפני אחשוורוש.

פרק א (2) עצת ממוכן ועונשה של ושתי

ניתוח עצתו של ממוכן ביחס לושתי, המשקפת את תפיסת מעמד הנשים במגילה, ותפקידו של חלק זה ביחס להמשך סיפור המגילה.

פרק ב (1) - בחירת אסתר למלכה

עיון בסיפור הבאת הנערות למלך אחשוורוש ולקיחת אסתר, ובסיבת הבחירה באסתר.

פרק ב (2) - זהותו של מרדכי

עיון בדמותו של מרדכי במגילת אסתר, וביחסים בינו לבין אסתר.

פרק ג - בין המן למרדכי

המפגש בין המן למרדכי מבטא ומסמל את המפגש בין הדת הפרסית לדת היהודית.

פרק ד - בין מרדכי לאסתר, המאבק על הזהות

ניתוח השלבים השונים בהתפתחות הדיון בין מרדכי לאסתר.

פרק ה - התכנית של אסתר

היחס בין פרק ה' לפרקים הקודמים, והעמקה בפועלה של אסתר - תכניתה ומניעיה.

פרק ו - מעשה הסוס

משמעות מעשה הרכבת מרדכי על הסוס על ידי המן.

פרק ז - המשתה השני של אסתר

עיון בתיאור המשתה השני שעורכת אסתר, בדגש על נאומה של אסתר בפני אחשוורוש, ותגובתו לנאום זה.

פרק ח - ביטול גזירת המן

לאחר שבפרק ז' המן נתלה על העץ, ניתן לחשוב שהסיפור הסתיים, אולם פרק ח' מלמדנו שהסיפור עוד לא תם, ונשארה עוד מטלה חשובה - לבטל את גזירת המן. עיון בפעולותיהם של מרדכי ואסתר וניסיונם לבטל את הגזירה.

פרקים ח-ט - הצלת היהודים וקביעת חג הפורים (1)

התגובה לאיגרות ששלח מרדכי; הצלת היהודים משונאיהם; וקביעת התאריכים של חג הפורים - החלוקה בין פרזים למוקפות חומה.

פרק ט - קביעת חג הפורים (2)

החלוקה בין תושבי הפרזים למוקפים ביחס לקביעת תאריך חג הפורים ומקורה; התפתחותו של חג הפורים; והקושי הגדול שבייסודו

פרק י - חתימת המגילה

משמעות הפסוקים המיוחדים החותמים את המגילה; הרחבה אודות המבנה המיוחד של המגילה; והשוואת המגילה לסיפור יוסף ואחיו.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי אסתר
bottom of page