top of page

פרקי קהלת

הרב דוד סבתו

הרב דוד סבתו

1. מבוא - ייחודו של ספר קהלת

מהותו של ספר קהלת, מיקומו בספרי התנ"ך, אופי לימוד הספר, ויחס חז"ל לספק קהלת טרם הכנסתו לתנ"ך.

2. פרק א - המבוא לספר: ההבל והמחזוריות

הצגת הפתיחה הראשונה של ספר קהלת, העוסקת באפסיות האדם וחוסר משמעותו, כחלק ממהלך הטבע המחזורי והאינסופי.

3. פרקים א-ב - מסעו הראשון של קהלת

ביאור נאומו הראשון של קהלת, מפרק א' פסוק י"ב עד סוף פרק ב', בו הוא מספר על מסעו והתחנות שעבר בחייו, ומסקנתו מכל הקורות אותו.

4. פרק ג - "לכל זמן ועת לכל חפץ"

מחזוריות הזמן המאפיינת את העולם, והעיתים השונים בחיי האדם, מלמדים אותנו לשמוח מהמעשים והאירועים הקטנים, המרכיבים את חיינו כמו שהם

5. פרק ד - היחס לקב"ה בספר קהלת

הבנת יחסו של קהלת לקב"ה ולעבודת ה', העולה מפרק ד' בספר קהלת

4. פרק ג - "לכל זמן ועת לכל חפץ"

מחזוריות הזמן המאפיינת את העולם, והעיתים השונים בחיי האדם, מלמדים אותנו לשמוח מהמעשים והאירועים הקטנים, המרכיבים את חיינו כמו שהם

5. פרק ד - היחס לקב"ה בספר קהלת

הבנת יחסו של קהלת לקב"ה ולעבודת ה', העולה מפרק ד' בספר קהלת

6. יחסו של קהלת לבעיית המוות

סקירת התייחסותו של קהלת לבעיית המוות, המציגה שתי הסתכלויות שונות על בעיה זו

7. בעיית אי הידיעה

הצגת עצות ייחודיות במשנתו של קהלת, מתוך סקירה כללית של קטעים שונים בספר קהלת

8. פרק יב - חתימת וסיכום הספר

ביאור חתימת ספר קהלת, וסיכום כללי של הספר וייחודו ביחס לשאר התנ"ך

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי קהלת
bottom of page