top of page

פרקי שיר השירים

הרב דוד סבתו

הרב דוד סבתו

פרקים ז-ח - סיומו של שיר השירים

הרב עוסק בשירים האחרונים במגילה, ועל ההתפתחות של האהבה ביחס לפרקים הקודמים. הרב משווה גם כן בין אהבת הדוד והרעיה לאדם וחוה

תיאורי יופי בשיר השירים

מה מקום תיאורי הנוף והגוף במגילת שיר השירים? עיסוק בתיאורים המפורטים ובדימויים הרבים שמובאים

פרק ג (2) - השיר על שלמה

ייחודו של השיר על שלמה ביחס לשאר המגילה, משמעות השיר והקשר של שלמה המלך למגילת שיר השירים.עקב תקלה טכנית, קובץ הוידאו נקטע לקראת אמצע השיעור, והשיעור ממשיך עם שמע בלבד. עמכם הסליחה.

פרק ג (1) - "על משכבי בלילות": שירי געגועים

השוואת השיר הפותח את פרק ג' - "על משכבי בלילות" - לשיר בפרק ה' - "אני ישנה ולבי ער" - המתארים את בקשתה של הרעיה את הדוד.

פרקים א-ב - היחס בין אהבת הדוד לאהבת הרעיה

הרב עומד על השירים השונים בפרקים א-ב, ומשווה בין דברי הדוד לדברי הרעיה. הרב עומד על כך שישנו פער בין האהבה ורצון הדוד לבין תשובת הרעיה

פרק א - יחסי הדוד והרעיה

התחלת לימוד מגילת שיר השירים: ייחודה של המגילה; חלוקתה; וביאור היחידה הראשונה במגילה.

מבוא - חווית האהבה

הצגת הרבדים השונים במגילת שיר השירים - המשל והנמשל - ומספר גישות עקרוניות להבנת המשל.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי שיר השירים
bottom of page