top of page

פרשת שבוע - הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

בהר - אמונה וביטחון בשמיטה

בתחילת הפרשה מופיעה מצוות השמיטה, שכוללת כמה מצוות שונות. שמיטת הקרקע, הפקרתה, קדושת הפירות וביעור שביעית. מה המכנה המשותף לכל המצוות האלו? ואיך הוא מתבטא גם במצוות השבת? בשיעור נלמד על היסוד האמוני שהשמיטה מלמדת אותנו, ואיך הוא מגיע לידי ביטוי בכל פרטי המצווה.

אמור - יסודות ספירת העומר

בפרשת אמור מופיעה המצווה של ספירת העומר. בפשט הפסוקים המצווה לא מוזכרת כספירה בין זמן יציאת מצרים לזמן מתן תורה, אלא בין שני קורבנות, העומר ושני הלחם. על פי הפסוקים נראה ששני הקורבנות האלו באים על הקציר ובזמן הקציר. אם כן מה ספירת העומר באה לבטא בעניין הקציר? איזה רעיונות אמוניים ניתן ללמוד מכך לימינו? ואיך רעיונות אלו באים לידי ביטוי גם במצוות מתנות עניים ושבת?

קדושים - המצוות הכלליות שבתורה

בתחילת הפרשה מופיעה מצוות 'קדושים תהיו' ונחלקו מוני המצוות האם למנות מצווה זו. איך כל אחד הבין את משמעות המצווה? ובמה הם נחלקו? בשיעור נבין זאת על פי הסבר הרמב"ן, ומתוך כך נסביר לעומק את המחלוקת לגבי כל המצוות הכלליות שבתורה.

אחרי מות - עמידה לפני ה'

הפרשה מדברת על יום הכיפורים ועל העבודה המיוחדת של יום זה. מה הקשר בין עבודת היום למהותו? איך מגיעים לטהרה אמיתית?

מצורע - מה הבשורה שבנגעים

"כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם" - המלבי"ם מסביר שלשון נתינה היא לשון של דברים טובים. איזה דבר טוב יש בצרעת בכלל ובצרעת הבית בפרט? מה הקשר בין ארץ ישראל לנגע צרעת?

תזריע - טהרה וברית מילה

הפרשה עוסקת בהרחבה בדיני טומאה וטהרה. מהי הטומאה ומהי הטהרה? מהו הטעם למצוות ברית המילה? בשיעור נלמד הסברים שונים למהות הטומאה והטהרה ועל הייחודיות של מצוות המילה.

שמיני - מעלת הבושה

"ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם" - למה עם ישראל כל כך שמח, הרי הם רגילים לראות אש משמיים? מה באמת קרה שם? בשיעור נלמד על המתח העצום שהעם ואהרון היו שרויים בו ועל התיקון הגדול של אהרון.

צו - חסרון החמץ

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'" - למה אסור להקריב חמץ? למה אסור חמץ בפסח? האם יש קשר בין שני האיסורים? למה בכל זאת מביאים חמץ בקרבן תודה ושתי הלחם? בשיעור נעמוד על ההסברים השונים לאיסור חמץ בפסח ובמנחות.

ויקרא - קריאת ה'

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר" - למה צריך לפתוח את הפסוק ב"ויקרא אל משה", למה לא להתחיל ישר "וידבר ה'..."? בשיעור נלמד על המשמעות של הקריאה ועל חשיבות הענוה.

פקודי - התפתחות ההשגחה

בסוף פרשת פקודי מתוארים הענן ששוכן באהל מועד והאש שבו. שני מוטיבים אלו חוזרים בצורות שונות בספר שמות ומלמדים על אופן התגלות השכינה לישראל.בנוסף, לענן יש משמעות מיוחדת להתפתחות והתבגרות עמ"י מול ההשגחה האלוקית.

ויקהל - בין המשכן לחטא העגל

בפרשות תרומה תצוה ה' מצווה על בניית המשכן. בפרשות ויקהל פקודי הוא חוזר ומצווה. מה פשר הכפילות? מה ההבדלים בין הציוויים? בשיעור נלמד על ההבדלים בין השראת השכינה לפני ואחרי חטא העגל.

כי תשא - מעלותיו של משה

בפרשת שמות ה' שולח את משה להנהיג את העם. משה בתחילה מסרב, ובסוף מקבל על עצמו את התפקיד. מהם תכונותיו המיוחדות של משה שבזכותם ה' בוחר בו? למה ה' לא בוחר באהרון? בשיעור נעמוד על תגובותיו של משה למשבר הגדול של חטא העגל ונלמד מהם התכונות הנצרכות במנהיג.

תצוה - מטרת המשכן

הפרשה עוסקת בניהול השוטף של המשכן. מהי מטרת המשכן? האם מטרת המקדש זהה? מה הקשר בין יציאת מצרים למשכן? בשיעור נלמד על המהות של המשכן והמקדש ועל הקשר בין המשכן ליציאת מצרים.

משפטים - השגחת ה' על עם ישראל

"הנה אנוכי שולח מלאך לפניך" – מיהו אותו מלאך? בשיעור נלמד את תשובת רש"י ואת תשובת הרמב"ן ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מכך לחיינו.

יתרו - מהי ההתגלות האמיתית?

בפרשה מסופר על ההתגלות של ה' במעמד הר סיני. לפני מי ה' התגלה? האם ה' היה אמור להתגלות כך בתחילה? מה היה תוכן ההתגלות? בשיעור נלמד על צורת התגלות ה' במעמד, על השינויים שחלו בה, על תוכנה ועל המשמעות העמוקה שלה.

בשלח - אמונה מתוך תשועה

ה' עשה תחבולות רבות כדי לגרום למצרים לרדוף אחרי בני ישראל כדי שיטביע אותם. מה כל כך חשוב בקריעת ים סוף? למה ה' "מתאמץ" כדי להטביע את מצרים? חכמים מספרים שהייתה לבני ישראל התגלות על הים. מה כל כך מיוחד במעמד זה? בשיעור נעמוד על חשיבותו של נס קריעת הים ועל האמונה הגדולה שבקעה ממנו.

בא - הברית בין ישראל לה'

"ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף...וראיתי את הדם ופסחתי עלכם" - החג והקורבן נקראו על שם מאורע זה, מכך אנו יכולים ללמוד את חשיבותו. מה משמעות נתינת הדם? ה' מצוה כמה מצוות לזיכרון של יציאת מצרים ובתוכם תפילין. מהי המשמעות הנוספת של התפילין ומה הקשר שלה ליציאת מצרים? בשיעור נלמד על מעלתם של ישראל ועל הברית שנכרתה בינם ובין הקב"ה במצרים.

וארא - תכלית מכות מצרים

בפרשתנו אנו נפגשים עם מכות מצרים. מהי מטרת המכות? למה ה' מכה דווקא במצרים? למה דווקא בתקופה זו של ההיסטוריה? בשיעור נלמד על התכלית של מכות מצרים, ועל ההקשר הרחב שלהם בהיסטוריה הכללית והלאומית.

שמות - מגלות לגאולה שלימה

ספר שמות מספר את סיפור הגלות והגאולה של עם ישראל. איך הספר נגמר? מהי גאולה שלימה? בשיעור נראה את סיום הספר ונתבונן מה אנו יכולים ללמוד ממנו.

ויחי - פגישת יוסף עם אביו

בפרשת השבוע אנו רואים שתי פגישות בין יוסף ליעקב. בפגישה הראשונה יעקב מבקש מיוסף להיקבר בארץ ישראל. למה כל כך חשוב ליעקב להיקבר ארץ ישראל? בפגישה השנייה יעקב אומר שלושה דברים. הוא מזכיר את ההתגלות שהייתה לו בלוז, מברך מנשה ואת אפרים שיחשבו כבניו ומזכיר את קבורת רחל. מה הקשר בין החלקים השונים של דבריו?

ויגש - עין טובה לשמים

"מעט ורעים היו ימי שני חיי" - המדרש מבקר את יעקב על אמרה זו. למה יעקב מדבר כך על חייו? מהי הטעות של יעקב? בשיעור נלמד את הביקורת של המדרש על יעקב ונלמד מהי הדרך הנכונה להסתכל על המציאות.

מקץ - מידותיהם של בני יעקב

כשאחי יוסף עוברים תלאות בדרכם לשבור לחם הם מיד תולים את האשמה בעצמם, הם מבינים שזה מגיע מאת הקב"ה ומתוודים על מעשיהם. בשיעור נסביר מהו החטא עליו הם התוודו ומדוע דווקא הוא החטא המרכזי ואיך היו צריכים להתנהג במקום. אמנם יוסף לא תולה את קשייו בחטאיו אבל הוא תמיד תולה אותם בתכנית אלוקית. במהלך השיעור נראה מאיפה למדו בני יעקב לתלות הכל בקב"ה ולא בהנהגת המקרה. מתוך התנהגותו של יוסף לכל אורך חייו נלמד מהו הצדיק ומהן מידותיו.

וישב - הטעויות הגדולות שהובילו לירידה למצרים

בפרשה שלנו מתחיל תהליך ירידת בני ישראל אל מצרים - תהליך שכולנו יודעים כיצד הוביל בסופו של דבר ליצירת האומה ולבניינה. לכאורה אנחנו צריכים לראות את המאורעות שהתרחשו בפרשה שלנו באור חיובי. שנאת האחים ומכירת יוסף הם מה שהובילו בסוף ליציאה ממצרים ולמתן תורה - אך אם כן, מדוע חז"ל מותחים ביקורות קשות מאוד על התנהגות האחים, יעקב ויוסף בפרשה? מהו היחס בין מעשים וטעויות אנושיות לבין מהלכים גדולים וטובים שהקב"ה מגלגל על ידם? ומה צריכים אנחנו ללמוד מהם?

וישלח - מלחמת יעקב בעשו

"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" מיהו אותו האיש? מה משמעות המאבק? איך המאבק השפיע על הפגישה עם עשיו? בשיעור נלמד על משמעות המאבק בין יעקב לאיש, על פגישת יעקב עם עשיו ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מכך.

ויצא - מה לומדים מחלום יעקב?

חכמים מלמדים אותנו את הכלל מעשה אבות סימן לבנים. בפרשתנו מסופר על חלום יעקב. ישנם פירושים רבים למשמעות החלום. מה אפשר ללמוד מפשט החלום? מה אפשר ללמוד מחייו של יעקב? בשיעור נלמד על חלום יעקב וחייו ונראה איך הוא מסמל את חיי עם ישראל לדורותיו.

תולדות - ההבדל בין עשו ליעקב

"הלעיטני נא מן האדם האדום הזה כי עייף אנוכי על כן קרא שמו אדום" - למה חוזרים פעמיים על הצבע של המרק? למה עשיו נקרא לנצח על שם המרק? ממה עשיו עייף? בשיעור נלמד על התכונה המרכזית של עשיו שמתבטאת במכירת הבכורה.

חיי שרה - תפקידו המיוחד של יצחק

אברהם שולח את העבד למצוא אישה ליצחק. למה הוא לא שולח את יצחק למצוא לעצמו אישה? בזמן הרעב יצחק נשאר בארץ. למה הוא לא יורד למצרים כמו אברהם ויעקב? בשיעור נלמד על התפקיד המיוחד של יצחק ועל הקשר שלו לימינו.

וירא - המוסר האלוהי

בשיעור נראה איך ייתכן ששרה צחקה כאשר היא שמעה את דבר ה', ונביא שלושה פירושים למה ה' סיפר לאברהם על החרבת סדום. מתוך כך, נלמד איך יודעים מהי דרך ה' שבה האדם צריך ללכת, ואיך היא מתבטאת בפרשה.

לך לך - מעלתה של ארץ ישראל

בפרשתנו התורה עוברת מהסיפור האוניברסלי לסיפור הפרטי של עם ישראל. הפרשה פותחת בציווי לאברם לעלות לארץ ישראל. למה התורה פותחת בציווי זה? מה הקשר בין אברם לארץ? כיצד אברם ירש את הארץ? במה כרוכה ירושת הארץ? בשיעור נעמוד על הקשר בין עם ישראל ואברם לארץ ישראל.

נח - חובת האדם וחובת החסיד

בפרשה הקודמת למך מגיע בטענה כלפי נשיו. מהי הטענה? האם הוא צדק בטענתו? בפרשתנו חכמים מגיעים מעבירים ביקורת על נוח. מהי הביקורת? איך הוא היה צריך להתנהג? בשיעור נדבר על החובות המוטלות על האדם ועל דרכי התנהגותו של החסיד על פי מסילת ישרים.

בראשית - ואתה תמשול בו

נפתח את השיעור בשיחת חיזוק על המלחמה. ספר בראשית כשמו עוסק בהתחלות. הספר עוסק בראשית העולם, האדם, החטא, התשובה והאומה. בפרשתנו מופיע יחס ה' כלפי החטא והחוטא. למה לא כתובה הסיבה שה' לא קיבל את מנחתו של קין? מהי תגובתו של הבל? מהי תגובת ה'? מה הקשר בין תגובת קין למעשה הסופי של הריגת אחיו? למה קין מתלונן על עונשו? בשיעור נעמוד על חטאי קין ועל הדו שיח שלו עם ה', ומתוך כך נלמד איך אדם חוטא צריך להגיב.

האזינו - ניתוח הרמב"ן לשירה

"האזינו השמיים ואדברה" - מהו תוכן שירת האזינו? למה השירה נכתבה? איזה חלק בשירה התקיים? בשיעור נעמוד על ניתוח הרמב"ן לשירה ועל המסר המחזק שהוא מנסה להעביר.

ראש השנה - "תפילה לעני כי יעטוף"

בראש השנה קוראים בקריאת התורה על הולדת יצחק, ובהפטרה קוראים על תפילת חנה. המדרש מסביר שהסיבה שהאמהות היו עקרות הוא כי ה' מתאווה לתפילתן של צדיקים. מהי כוונת חכמים? מה ה' רוצה מהאבות והאמהות? בשיעור נעמוד על טיב תפילתן של האמהות ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על תפילתנו.

ניצבים-וילך - "לא בשמיים היא"

"לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" - על פי אחד הפירושים הפסוקים מדברים על התורה והמצוות. בשיעור נעמוד על הקלות שבקיום התורה והמצוות ועל הטוב העצום שמגיע בעקבות קיומם.

כי תבוא - הברית בין ישראל לה'

בפרשתנו ה' כורת ברית חדשה עם עם ישראל "היום". מה קרה באותו יום? ה' כרת ברית עם ישראל בהר סיני, למה צריך ברית נוספת? מהם החובות של ישראל כלפי ה'? מהם ה"החובות" של ה' כלפי ישראל? בשיעור נעמוד על הברית והקשר המיוחד של ה' עם עם ישראל.

כי תצא - "והיה מחניך קדוש"

"והיה מחניך קדוש" - התורה מצווה אותנו לשמור על קדושה מיוחדת במחנה הצבאי. בנוסף התורה אומרת לבעל קרי לצאת מהמחנה הצבאי. בשגרה, בעל קרי מצווה לצאת רק ממחנה שכינה. למה יש ציווי מיוחד לשמור על קדושה במחנה הצבאי? למה בעל קרי צריך לצאת ממנו? בשיעור נעמוד על קדושתו המיוחדת של המחנה הצבאי ועל השלכותיה.

ראה - מאחדות ה' לאחדות ישראל

"בנים אתם לה' א-להיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת" - למה התורה מקדימה לאיסור "לא תתגדדו" שעם ישראל קרויים בנים לה'? בשיעור נעמוד על הקשר המיוחד בין ה' לעם ישראל.

עקב - אין לך יפה מן הצניעות

מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? מדוע נשברו הלוחות הראשונים ומה מעלתם של הלוחות השניים? נראה בשיעור כי על אף שהלוחות הראשונים ניתנו בקולות וברקים, דווקא הלוחות השניים שניתנו בצנעה זכו למעלה גדולה. אם עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית? התורה מלמדת אותנו דרך אחרת.

ואתחנן - שמור וזכור בדיבור אחד

בפרשתנו ובפרשת יתרו נאמרות עשר הדיברות. ישנם שלושה סוגי הבדלים בין תיאור עשרת הדיברות בפרשתנו ובין פרשת יתרו. חכמים עמדו על הבדל משמעותי ביותר - שמור וזכור. מהי הסיבה להבדלים בין הפרשות? למה בפרשת יתרו כתוב זכור ואצלנו כתוב שמור? בשיעור נעמוד על הסיבה להבדלים בין הפרשות ובפרט בין שמור לזכור.

דברים - נאום התוכחה והאזהרה

ספר דברים מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא נאום התוכחה והאזהרה. בחלק הראשון של הנאום משה מזכיר לישראל את אהבת ה' אותם וחסדיו שגמל עמהם בזמן המדבר. בחלק השני של הנאום הוא מזהיר אותם לגבי ארבעה דברים לפני הכניסה לארץ. מהם ארבעת הדברים? למה משה מזהיר עליהם דווקא לפני הכניסה לארץ? בשיעור נעמוד על ארבע האזהרות של משה ונראה איך כל אחד מהם התקיים בסופו של דבר.