top of page

פרשת שבוע - הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

ויצא - מה לומדים מחלום יעקב?

חכמים מלמדים אותנו את הכלל מעשה אבות סימן לבנים. בפרשתנו מסופר על חלום יעקב. ישנם פירושים רבים למשמעות החלום. מה אפשר ללמוד מפשט החלום? מה אפשר ללמוד מחייו של יעקב? בשיעור נלמד על חלום יעקב וחייו ונראה איך הוא מסמל את חיי עם ישראל לדורותיו.

תולדות - ההבדל בין עשו ליעקב

"הלעיטני נא מן האדם האדום הזה כי עייף אנוכי על כן קרא שמו אדום" - למה חוזרים פעמיים על הצבע של המרק? למה עשיו נקרא לנצח על שם המרק? ממה עשיו עייף? בשיעור נלמד על התכונה המרכזית של עשיו שמתבטאת במכירת הבכורה.

חיי שרה - תפקידו המיוחד של יצחק

אברהם שולח את העבד למצוא אישה ליצחק. למה הוא לא שולח את יצחק למצוא לעצמו אישה? בזמן הרעב יצחק נשאר בארץ. למה הוא לא יורד למצרים כמו אברהם ויעקב? בשיעור נלמד על התפקיד המיוחד של יצחק ועל הקשר שלו לימינו.

וירא - המוסר האלוהי

בשיעור נראה איך ייתכן ששרה צחקה כאשר היא שמעה את דבר ה', ונביא שלושה פירושים למה ה' סיפר לאברהם על החרבת סדום. מתוך כך, נלמד איך יודעים מהי דרך ה' שבה האדם צריך ללכת, ואיך היא מתבטאת בפרשה.

לך לך - מעלתה של ארץ ישראל

בפרשתנו התורה עוברת מהסיפור האוניברסלי לסיפור הפרטי של עם ישראל. הפרשה פותחת בציווי לאברם לעלות לארץ ישראל. למה התורה פותחת בציווי זה? מה הקשר בין אברם לארץ? כיצד אברם ירש את הארץ? במה כרוכה ירושת הארץ? בשיעור נעמוד על הקשר בין עם ישראל ואברם לארץ ישראל.

נח - חובת האדם וחובת החסיד

בפרשה הקודמת למך מגיע בטענה כלפי נשיו. מהי הטענה? האם הוא צדק בטענתו? בפרשתנו חכמים מגיעים מעבירים ביקורת על נוח. מהי הביקורת? איך הוא היה צריך להתנהג? בשיעור נדבר על החובות המוטלות על האדם ועל דרכי התנהגותו של החסיד על פי מסילת ישרים.

בראשית - ואתה תמשול בו

נפתח את השיעור בשיחת חיזוק על המלחמה. ספר בראשית כשמו עוסק בהתחלות. הספר עוסק בראשית העולם, האדם, החטא, התשובה והאומה. בפרשתנו מופיע יחס ה' כלפי החטא והחוטא. למה לא כתובה הסיבה שה' לא קיבל את מנחתו של קין? מהי תגובתו של הבל? מהי תגובת ה'? מה הקשר בין תגובת קין למעשה הסופי של הריגת אחיו? למה קין מתלונן על עונשו? בשיעור נעמוד על חטאי קין ועל הדו שיח שלו עם ה', ומתוך כך נלמד איך אדם חוטא צריך להגיב.

האזינו - ניתוח הרמב"ן לשירה

"האזינו השמיים ואדברה" - מהו תוכן שירת האזינו? למה השירה נכתבה? איזה חלק בשירה התקיים? בשיעור נעמוד על ניתוח הרמב"ן לשירה ועל המסר המחזק שהוא מנסה להעביר.

ראש השנה - "תפילה לעני כי יעטוף"

בראש השנה קוראים בקריאת התורה על הולדת יצחק, ובהפטרה קוראים על תפילת חנה. המדרש מסביר שהסיבה שהאמהות היו עקרות הוא כי ה' מתאווה לתפילתן של צדיקים. מהי כוונת חכמים? מה ה' רוצה מהאבות והאמהות? בשיעור נעמוד על טיב תפילתן של האמהות ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על תפילתנו.

ניצבים-וילך - "לא בשמיים היא"

"לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" - על פי אחד הפירושים הפסוקים מדברים על התורה והמצוות. בשיעור נעמוד על הקלות שבקיום התורה והמצוות ועל הטוב העצום שמגיע בעקבות קיומם.

כי תבוא - הברית בין ישראל לה'

בפרשתנו ה' כורת ברית חדשה עם עם ישראל "היום". מה קרה באותו יום? ה' כרת ברית עם ישראל בהר סיני, למה צריך ברית נוספת? מהם החובות של ישראל כלפי ה'? מהם ה"החובות" של ה' כלפי ישראל? בשיעור נעמוד על הברית והקשר המיוחד של ה' עם עם ישראל.

כי תצא - "והיה מחניך קדוש"

"והיה מחניך קדוש" - התורה מצווה אותנו לשמור על קדושה מיוחדת במחנה הצבאי. בנוסף התורה אומרת לבעל קרי לצאת מהמחנה הצבאי. בשגרה, בעל קרי מצווה לצאת רק ממחנה שכינה. למה יש ציווי מיוחד לשמור על קדושה במחנה הצבאי? למה בעל קרי צריך לצאת ממנו? בשיעור נעמוד על קדושתו המיוחדת של המחנה הצבאי ועל השלכותיה.

ראה - מאחדות ה' לאחדות ישראל

"בנים אתם לה' א-להיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת" - למה התורה מקדימה לאיסור "לא תתגדדו" שעם ישראל קרויים בנים לה'? בשיעור נעמוד על הקשר המיוחד בין ה' לעם ישראל.

עקב - אין לך יפה מן הצניעות

מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? מדוע נשברו הלוחות הראשונים ומה מעלתם של הלוחות השניים? נראה בשיעור כי על אף שהלוחות הראשונים ניתנו בקולות וברקים, דווקא הלוחות השניים שניתנו בצנעה זכו למעלה גדולה. אם עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית? התורה מלמדת אותנו דרך אחרת.

ואתחנן - שמור וזכור בדיבור אחד

בפרשתנו ובפרשת יתרו נאמרות עשר הדיברות. ישנם שלושה סוגי הבדלים בין תיאור עשרת הדיברות בפרשתנו ובין פרשת יתרו. חכמים עמדו על הבדל משמעותי ביותר - שמור וזכור. מהי הסיבה להבדלים בין הפרשות? למה בפרשת יתרו כתוב זכור ואצלנו כתוב שמור? בשיעור נעמוד על הסיבה להבדלים בין הפרשות ובפרט בין שמור לזכור.

דברים - נאום התוכחה והאזהרה

ספר דברים מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא נאום התוכחה והאזהרה. בחלק הראשון של הנאום משה מזכיר לישראל את אהבת ה' אותם וחסדיו שגמל עמהם בזמן המדבר. בחלק השני של הנאום הוא מזהיר אותם לגבי ארבעה דברים לפני הכניסה לארץ. מהם ארבעת הדברים? למה משה מזהיר עליהם דווקא לפני הכניסה לארץ? בשיעור נעמוד על ארבע האזהרות של משה ונראה איך כל אחד מהם התקיים בסופו של דבר.

מטות-מסעי - מעלת ארץ ישראל

בפרשות האחרונות התורה מדברת על ארץ ישראל, ופרשתנו מופיעה פרשת רוצח. מה הקשר בין פרשת רוצח לבין ארץ ישראל? בדורות הראשונים היו שני ענקי עולם שעסקו באופן נרחב במעלת ארץ ישראל - ריה"ל ורמב"ן. שניהם לא רק דיברו על הארץ אלא עלו אליה בפועל. מה מיוחד כל כך בארץ? בשיעור נעמוד על הקשר בין פרשת רוצח לארץ, ובנוסף, נלמד על מעלת הארץ על פי ריה"ל ועל פי הרמב"ן.

פנחס - בחירת יהושע

בכל דור בתקופת החלפת ההנהגה נוצר משבר. בתקופת המדבר המשבר היה גדול ביותר, משה המנהיג הדגול מסתלק. בנוסף ה' ממנה למנהיג אדם שלא ציפו לו ולא העריכו. חז""ל מספרים שהעם אמר על מינוי יהושע ""אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה"". אם כך, מדוע ה' בחר דווקא ביהושע? מהם הנקודות המיוחדות שלו? בשיעור נעמוד על הנקודות המיוחדות של יהושע ונראה מה אפשר ללמוד ממנו.

בלק - מהי הברכה ומהי הקללה

בלעם מתאר את עם ישראל בתיאור מדויק שלא מופיע בשום מקום אחר בתנ"ך. איך יכול להיות שדווקא הוא מתאר כך את ישראל? בלעם רצה לקלל את ישראל וה' הפך את קללתו לברכה. מהיכן הכוח של בלעם לקלל? מה הכוונה שה' הפך את הקללה לברכה? בשיעור נעמוד על מהות הקללה והברכה ונלמד מה אפשר לקחת מכך לחיינו.

חוקת - חוקים ומשפטים

רגילים להסביר את ההבדל בין חוק למשפט בכך שלחוק אין טעם. הרמב"ם יוצא נגד הסבר זה. למה מי הפרה מטהרים את הטמאים ומטמאים את הטהורים? למה הזאה שלוקחים עליה כסף בטלה? בשיעור נעמוד על הסבר הרמב"ם לחוק והסיבה שהמים מטמאים את הטהורים. בנוסף נלמד מהי הסיבה שאסור לקחת כסף על הזאה ומה אנו יכולים ללמוד מכך לחיינו.

קרח - מחלוקת שלא לשם שמיים

כאשר חז"ל הביאו דוגמה למחלוקת שאינה לשם שמיים - הם בחרו במחלוקת קורח ועדתו. למה זאת, מכל הבעיות, הנקודה שהדגישו חז"ל במחלוקת זו? חז"ל ראו את ההתנסחות של קורח, דתן ואבירם, וממנה למדו את מה שעמד מאחורי האידאולוגיות, שהיו סיפור כיסוי בלבד לחיפוש אחר כבוד ושררה. כאשר אנחנו רואים מחלוקות בחיינו ובעולם, עלינו לחשוב היטב האם מדובר במחלוקת שהאמת היא החשובה בה, או שמא הכבוד והכוח.

שלח - תזכורות להימנעות מן החטא

בפרשת ציצית נאמר "ולא תתורו". בעקבות כך הדרשנים רגילים לחבר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית. האם יש קשר יותר עמוק ביניהם? מה היסוד של מצוות ציצית? בשיעור נעמוד על יסוד מצוות ציצית, הקשר בינה ובין חטא המרגלים ואיך אפשר לקיים את טעמה גם היום.

בהעלותך - משמעותם של המסעות

התורה מספרת על מסעות עם ישראל במדבר. מטרת המסעות היא לחנך את עם ישראל. מה עם ישראל היה צריך ללמוד מהמסעות? מה ניתן ללמוד על עם ישראל מהמסעות? "על פי ה' ביד משה" - על פי מי העם נסע, משה או הענן? בשיעור נלמד על התהליך החינוכי שהעם עובר, על הנקודה המיוחדת של העם ועל חשיבות ההשתדלות של האדם.

במדבר - מדוע פודים את הבכורות?

בשיעור נעסוק בנושא פדיון בכורות. מדוע רק עכשיו הוזכר פדיון הלווים, ולא בהקמת המשכן, מה ההבדלים בין הפדיון בפרשת במדבר ופרשת בא (קדש לי), ומדוע הקב"ה מצווה להחליף את הבכורות בלווים?

בהר-בחוקותי - ההסתר והגילוי בגלות

פרשת הקללות כתובה בפירוט רב. למה התורה מפרטת כל כך בכתיבת הקללות? מה המסר האמוני שהתורה שולחת לנו בכך? בשיעור נלמד על הסיבות השונות לכתיבה המפורטת ולמסרים החזקים שמהדהדים לנו מכך עד היום.

אמור - ייחודו של חג השבועות

לכל חג יש מצווה מיוחדת שרק בו היא מופיעה. מה המצווה הייחודית של שבועות? מה עניינו של קרבן שתי הלחם? מה הקשר בינו ובין קרבן העומר? בשיעור נלמד על הקשר החיצוני והפנימי שבין שני הקרבנות ובין פסח לשבועות.

אחרי מות-קדושים - בין קדושה למוסר

בפרשתנו מופיע הציווי "קדושים תהיו". הרמב"ם כתב שמשמעות הציווי היא קיום המצוות. הרמב"ן כתב שמשמעות הציווי היא לפרוש מתענוגות העולם. בשיעור bציע הסבר חדש ומקיף יותר לציווי.

תזריע-מצורע - סגולת ארץ ישראל

"כִּי תָבֹאוּ אֶל-אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה; וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם" - הפסוק מתחיל בצורה חגיגית ומסיים בצרעת. מה הבשורה שיש בפסוק? בשיעור נלמד על סגולתה של ארץ ישראל ואיך היא באה לידי ביטוי בצרעת הבית.

שמיני - ירידת האש מן השמיים

ביום השמיני הייתה שמחה גדולה מעין השמחה שהייתה בזמן בריאת העולם. בזמן ירידת האש מן השמיים עמ"י שמחו במיוחד. מה גרם לשמחה זו? בשיעור נלמד על השמחה של היום השמיני ומה אנו יכולים ללמוד מיום זה.

צו שבת הגדול - טעם איסור אכילת חמץ

האם איסור אכילת החמץ הוא רק בגלל היציאה החפוזה ממצרים? אם כן, מדוע אסור להביא חמץ במקדש? במהלך השיעור נברר את יסודות איסור החמץ בצורה רחבה הרבה יותר מסיפור היציאה המהירה ממצרים - החל מהפיכת הבית למקדש מעט בפסח וכלה במלחמה בעבודה זרה וביצר הרע. ואיך כל זה קשור לחירות?

ויקרא - קדושת ישראל בספר ויקרא

ספר ויקרא נקרא "תורת כהנים". האמת היא שספר זה עוסק בקדושה באופן כללי. בתוך נושא זה הספר עוסק גם בקדושת הכהנים. מהי משמעות המילה קדושה? מהי מטרת אותה קדושה? בשיעור זה נלמד על הקדושה של עם ישראל ועל מטרתה.

ויקהל-פקודי - גילוי השכינה בענן ובאש

החומש מסתיים בגילוי השכינה במקדש. השכינה התגלתה באמצעות הענן והאש. משה לא יכול היה להיכנס למשכן בזמן הגילוי עד שקיבל רשות. מה הענן והאש מסמלים? למה משה לא היה יכול להיכנס למשכן? במהלך השיעור נלמד על אופני הגילוי של ה' ומה אנו יכולים ללמוד מכך.