top of page

פרשת שבוע - הרב רבינוביץ

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

חיי שרה - מעלת החסד

מה החשיבות והמהות של מידת החסד?במהלך השיעור נברר שאלה זו דרך התנהגותו של דמשק אליעזר בסיפור חיפוש האישה ליצחק.

תולדות - בניית המשפחה והתקשורת בה

מה ההבדלים שבין גישתו של יצחק לשני בניו לבין גישתה של רבקה אליהם. התקשורת הלקויה שביניהם נטלה חלק באסון שהיה בהתפרקות המשפחה בעקבות גניבת הברכות על ידי יעקב.

ויצא - רצון הקב"ה בטבע

סודות טבע נפלאים באים לידי ביטוי בסיפור הסתום של יעקב עם הצאן לפני שהוא עוזב את לבן.

בשלח - לעמוד בניסיון

סדרה זו כוללת שיחות שהועברו על ידי ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ במהלך כעשרים שנה. רוב השיחות הועברו במסגרת שיחות כלליות בישיבה, והן נוגעות למגוון נושאים, מאקטואליה ועד לחשיבות של לימוד תורה ושל ארץ ישראל.

משפטים - המבנה הכפול של התורה האלוקית

התורה קובעת לחברה רף תחתון של מוסריות שאסור בהחלט לעבור עליו, ויחד עם זאת מציבה שאיפות עליונות לכל מקום ולכל זמן. מבנה כפול זה מאפשר התקדמות יציבה של החברה בכך שהוא מונע תפיסות אוטופיות מחד ותפיסות ציניות מיואשות מאידך.

תרומה - תורה ניידת

התורה מאירה את כל חלקי החיים. אדם שחושב שיש מקצוע בחיים שהתורה אינה שייכת אליו מבטל את כל מהותה של התורה.

בהעלותך - מנהיגות ורגישות לעם

מה היתה תלונתם של העם ומה היתה תלונתו של משה בחטא המתאוננים? והאם משה צדק בתלונתו זאת? במהלך השיעור נעסוק בשאלות אלו ונעמוד על כך שגם אם תלונתו של המנהיג צודקת, עליו להיות רגיש לעם ולתלונותיו.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרשת שבוע - הרב רבינוביץ
bottom of page