top of page

צא ולמד

24. סיפור יצי"מ - להראות את עצמו

המשנה אומרת ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". הרמב"ם אינו גורס "לראות את עצמו" אלא "להראות את עצמו". בשיעור נבאר את מהות ההבדל בין שתי הגרסאות וכיצד הן משפיעות על מצוות "הסיבה" ו"ארבע כוסות". שיעור זה מסיים את הסדרה כולה, ולכן נחזור לשני הציווים השונים של התורה בפרשת בא שעמדנו עליהם בשיעור הראשון, ונסכם כיצד שני הציווים הללו משפיעים על המצוות השונות של חג הפסח. כמו כן נעמוד על הקשר בין שני הציווים הללו לשתי ההנהגות שהקב"ה מנהיג את עולמו. שתי הנהגות העולות מפרק א' ופרק ב' בבראשית.

23. סיפור יצי"מ - גדר המצוה ומבנה ההגדה

הרמב"ם פוסק שיש מצוה מהתורה לספר ביציאת מצרים בליל הפסח, ו"הגדה" היא הוראה של חכמים כיצד לקיים מצוה זו. בשיעור נסקור את המוטיבים השונים שחכמים הקפידו עליהם, וכיצד הם משתלבים ב"הגדה של פסח" שאנו קוראים בליל הסדר.

22. סיפור יצי"מ - מצות סיפור יציאת מצרים

האם ישנה מצווה לספר ביציאת מצרים או שמא מדובר במעשה המלווה את קרבן הפסח? בשיעור נעסוק בדעות הסוברות כי אין מצווה כזו ונרחיב בדעתו של הרמב"ם שמנה מצווה זו כמצווה עצמאית. כיצד למד הרמב"ם את מצוות סיפור יציאת מצרים מהפסוק "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" ומה הקשר ל"זכור את יום השבת"? כיצד זוכרים את יציאת מצרים - האם בכל יום מזכירים את יציאת מצרים או דווקא בחג הפסח? ומה המשמעות של שאלות אלה למהותה של המצווה? בשיעור נעסוק בשאלות אלו ונברר את יסודה של מצוות סיפור יציאת מצרים.

21. מצה ומרור - לחם עוני

האם אוכלים אנו מצות על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ? ומה באשר לציווי לאכול מצות עוד לפני היציאה ממצרים? בשיעור נלמד על הגדרתה של המצה כלחם עוני, על העינוי שבני ישראל חוו במצרים ועל סמל הגאולה שמזכיר ימים קשים שעברו.

20. מצה ומרור - מצה שמורה

בדברי התנאים דרכים שונות בביאור הציווי "ושמרתם את המצות". נעיין בהן ונעמיק בהבנת דין שימור המצה - האם די בשימור מחמץ, או שיש לשומרה לשם מצת מצוה?

19. מצה ומרור - מצה בלילה הראשון ובשאר החג

מפשט הכתובים נראה שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה, אך חז"ל למדונו שאכילת מצה היא חובה בלילה למדונו שאכילת מצה היא חובה בלילה הראשון בלבד ובשאר הימים היא רשות. כיצד יש לבאר את היחס בין פשט הכתובים לדברי חז"ל? האם אכן אין מצוה באכילת מצה כל שבעה?

18. מצה ומרור - בזמן הבית ובזמן הזה

מה טיבה של מצות אכילת מצה - מצוה בפני עצמה, חלק ממצות אכילת מצה הפסח, או שמא שתי ההגדרות נכונות ויש שני דינים שונים באכילת מצה? לעיון בהבנות אלו מוקדש השיעור.

17. קרבן פסח - קרבן יחיד או קרבן ציבור?

האם הפסח הוא קרבן יחיד או קרבן ציבור? מדוע יחידים מקריבים אותו אך הוא דוחה שבת וטומאה? ואיך זה קשור לעובדה שצריך לאכול את הקרבן עם מצות? בשיעור נעמוד על שתי נקודות - התחברות היחיד אל הכלל עלי ידי הקרבן והצטרפות אל הכלל על ידי אכילה משולחן גבוה.

16. קרבן פסח - פסח שני

בשיעור זה נעסוק בפסח שני. נעיין כיצד ניתן להקריב פסח שלא במועדו, ונבחן לאור שאלה זו את טיבו של הפסח - זבח הברית או קרבן המועד?

15. קרבן פסח - חגיגת י"ד

בשיעורים הקודמים עסקנו במהותו של הפסח לאור הנאמר בפרשת בא. בשיעור זה נעיין בציווי על הפסח שבפרשת ראה, נבחן את הקשיים העולים ממנה, ונעמיק בהבנת דרכם של חז"ל ובהתאמתה לפשטי הכתובים.

14. קרבן הפסח - שחיטת הפסח ואכילתו

גם בפסח וגם בקדשים אחרים יש שחיטה ואכילה. בשיעור נבחן האם השחיטה והאכילה בפסח דומות בדיניהן ובמהותן לשחיטה והאכילה בשאר הקדשים, ועל פי זה נעמיק בהבנת מהותו של קרבן הפסח.

13. קרבן הפסח - פסח דורות

בדומה לכל הקרבנות, גם בפסח נעשות עבודות מתן הדם והקטרת האימורים. עם זאת, עיון בדיני הפסח מצביע על הבדל עקרוני בינו לבין הקרבנות: עיקרו של הפסח הוא באכילת בשרו. בשיעור נבחן את שורש ההבדל בין הפסח לשאר הקרבנות.

12. קרבן פסח - פסח מצרים

השם "קרבן פסח" שגור בפינו, אך עיון בציווי על הפסח בפרשת בא מטיל ספק בהגדרה זו - האם פסח מצרים הוא קרבן? האם יש בו מתן דם על גבי המזבח? במהלך השיעור נעיין בכך ונעמוד על המחלוקת הקיימת בגדרו של פסח מצרים.

11. דיני חמץ - חמץ שעבר עליו הפסח

המשנה אומרת שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, והגמרא מביאה מחלוקת תנאים אם האיסור מהתורה או מדרבנן. מחלוקת זו היא מחלוקת מהותית בטיב איסור חמץ בפסח. להלכה אנו פוסקים שהאיסור מדרבנן, אך גדרי האיסור דומים לאיסור תורה.

10. דיני חמץ - בדיקת חמץ

למדנו בשיעור הקודם שמדין תורה די בביטול חמץ, וחיוב הבדיקה הוא מדרבנן. בשיעור זה נעסוק במהות החיוב לבדוק חמץ, האם הוא חיוב צדדי שאינו בהכרח קשור לאיסור מהתורה, או שמא הוא עיקר החיוב מהתורה וביטול החמץ היא דרך "לעקוף" את החיוב מהתורה.

9. דיני חמץ - ביטול חמץ

הגמרא אומרת שמהתורה אין חיוב לכלות את החמץ ודי בביטולו. הראשונים מסבירים בשלוש דרכים מדוע ניתן מהתורה לבטל את החמץ ואין חיוב מהתורה לכלות את החמץ פיזית.

8. דיני חמץ - "תשביתו"

התורה אוסרת להשהות חמץ ומצווה להשביתו. בשיעור נבחן אם "תשביתו" הוא איסור עשה, והתורה אוסרת השהיית חמץ גם בשני לאוים וגם במצות עשה, או ש"תשביתו" הוא מצוה אקטיבית - בנוסף לאיסור השהיית החמץ, התורה מוסיפה מצוה אקטיבית להשבית את החמץ ולכלותו מהעולם.

7. דיני חמץ - בל יראה ובל ימצא

עסקנו בשיעור הראשון בפרשות פסח בתורה, ולמדנו ש"בל ימצא" שייך לציווי שהקב"ה ציווה למשה, ו"בל יראה" שייך לציווי שמשה מצווה לעם ישראל. בשיעור זה נעסוק במהות האיסור, ונבחן אם יש משמעות הלכתית להבחנה בפסוקים בין שני האיסורים הללו.

6. מהו חמץ - חמץ שאינו ראוי לאכילה

בשיעור זה נעסוק בהגדרת חמץ שאינו ראוי לאכילה ובדינו, האם מותר לאוכלו, האם מותר ליהנות ממנו, והאם מותר להשהותו בפסח.

5. מהו חמץ - תערובת חמץ

דין תערובת של איסור בהיתר קיים בכל התורה, ונחלקו התנאים וכן הראשונים בפירוש דברי התנאים, אם לתערובת חמץ דין ייחודי או שדינה זהה לתערובות בכל התורה. בשיעור זה נסקור בקצרה את כללי התערובות בכל התורה, כדי שיהיו לנו כלים להבין את השיטות השונות בהבנת הדין הייחודי של "תערובת חמץ".

4. מהו חמץ - חמץ נוקשה

המושג "חמץ נוקשה" מפורש בגמ' אך פירוש המושג אינו ברור, וגם לא ברור מה נכלל במושג זה. בשיעור זה נראה שחמץ נוקשה כולל שלושה מצבים שונים של עיסות שאינן חמץ גמור, ונחלקו התנאים אם החיוב עליהם מהתורה או רק מדרבנן.

3. מהו חמץ - מי פירות

עיסה המחמיצה היא עיסה של חמשת מיני דגן הנילושים עם מים. כשהעיסה נלושת במי פירות דינה שונה. בגמ' שלוש סוגיות סותרות לגבי דינה של עיסה הנלושת במי פירות, ונחלקו הראשונים כיצד ליישב את הסוגיות. למחלוקת זו השלכה מעשית על כשרותה לפסח של "מצה עשירה".

2. מהו חמץ - השהייה והתפחה

התורה אוסרת חמץ ואינה מגדירה מהו חימוץ. בגמרא שני מסלולים להגדרת חימוץ. אחד על פי שינויים פיזיים בעיסה והשני על פי משך הזמן שהעיסה שוהה. בשיעור נבחן את שני המסלולים ואת משמעותם.

1. מבוא - הפרשות בתורה

בשיעור נעמוד על מיקומה של יציאת מצרים בפשטי המקראות, ונראה כי התורה מציגה לנו שתי מערכות ציווים במצוות חג הפסח. המערכת הראשונה בציווי הקב"ה למשה, ומהותה היא כריתת ברית בין ה' לעם ישראל. המערכת השנייה בציווי משה לעם, ומהותה זכירת הגאולה הפיזית שהקב"ה גאל את עם ישראל.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

חג הפסח הוא חג בעל משמעות מיוחדת, ויעידו על כך האיזכורים הרבים שחג זה מוזכר בתורה. לחג גם מצוות רבות, מעבר לכל חג אחר. בסדרה זו, הכוללת עשרים וארבעה שיעורים קצרים (כרבע שעה כל שיעור) נעמוד על מהות החג, ונלמד את היסודות של כל אחת ממצוות החג.

צא ולמד
bottom of page