top of page

צא ולמד1

1. מבוא - הפרשות בתורה

בשיעור נעמוד על מיקומה של יציאת מצרים בפשטי המקראות, ונראה כי התורה מציגה לנו שתי מערכות ציווים במצוות חג הפסח. המערכת הראשונה בציווי הקב"ה למשה, ומהותה היא כריתת ברית בין ה' לעם ישראל. המערכת השנייה בציווי משה לעם, ומהותה זכירת הגאולה הפיזית שהקב"ה גאל את עם ישראל.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד1
bottom of page