top of page

צא ולמד11

11. דיני חמץ - חמץ שעבר עליו הפסח

המשנה אומרת שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, והגמרא מביאה מחלוקת תנאים אם האיסור מהתורה או מדרבנן. מחלוקת זו היא מחלוקת מהותית בטיב איסור חמץ בפסח. להלכה אנו פוסקים שהאיסור מדרבנן, אך גדרי האיסור דומים לאיסור תורה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד11
bottom of page