top of page

צא ולמד3

3. מהו חמץ - מי פירות

עיסה המחמיצה היא עיסה של חמשת מיני דגן הנילושים עם מים. כשהעיסה נלושת במי פירות דינה שונה. בגמ' שלוש סוגיות סותרות לגבי דינה של עיסה הנלושת במי פירות, ונחלקו הראשונים כיצד ליישב את הסוגיות. למחלוקת זו השלכה מעשית על כשרותה לפסח של "מצה עשירה".

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד3
bottom of page