top of page

צא ולמד4

4. מהו חמץ - חמץ נוקשה

המושג "חמץ נוקשה" מפורש בגמ' אך פירוש המושג אינו ברור, וגם לא ברור מה נכלל במושג זה. בשיעור זה נראה שחמץ נוקשה כולל שלושה מצבים שונים של עיסות שאינן חמץ גמור, ונחלקו התנאים אם החיוב עליהם מהתורה או רק מדרבנן.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד4
bottom of page