top of page

צא ולמד5

5. מהו חמץ - תערובת חמץ

דין תערובת של איסור בהיתר קיים בכל התורה, ונחלקו התנאים וכן הראשונים בפירוש דברי התנאים, אם לתערובת חמץ דין ייחודי או שדינה זהה לתערובות בכל התורה. בשיעור זה נסקור בקצרה את כללי התערובות בכל התורה, כדי שיהיו לנו כלים להבין את השיטות השונות בהבנת הדין הייחודי של "תערובת חמץ".

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד5
bottom of page