top of page

צא ולמד8

8. דיני חמץ - "תשביתו"

התורה אוסרת להשהות חמץ ומצווה להשביתו. בשיעור נבחן אם "תשביתו" הוא איסור עשה, והתורה אוסרת השהיית חמץ גם בשני לאוים וגם במצות עשה, או ש"תשביתו" הוא מצוה אקטיבית - בנוסף לאיסור השהיית החמץ, התורה מוסיפה מצוה אקטיבית להשבית את החמץ ולכלותו מהעולם.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד8
bottom of page