top of page

צא ולמד9

9. דיני חמץ - ביטול חמץ

הגמרא אומרת שמהתורה אין חיוב לכלות את החמץ ודי בביטולו. הראשונים מסבירים בשלוש דרכים מדוע ניתן מהתורה לבטל את החמץ ואין חיוב מהתורה לכלות את החמץ פיזית.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

צא ולמד9
bottom of page