top of page

שפת אמת

הרב אפי ולץ

הרב אפי ולץ

ויצא - מציאת האור בעומק החשכה

"ויצא יעקב מבאר שבע" – מה עניין יציאתו של יעקב? במהלך חייו ניתן לראות שיעקב הולך למקומות הכי מרוחקים, וגם בהם מוצא ניצוץ א-לוקי, את הדבר הזה יעקב מעביר גם לדורות אחר כך. מתוך הדבר הזה מוציא השפת אמת מסר לצאצאיו של יעקב אבינו, איך מוציאים מתוך החושך ומתוך הקושי את האור ואת הטוב.

תולדות - עלמא דשיקרא ועולם האמת

העיון בסיפור גניבת הברכות עורר את חז"ל ואת הפרשנים לאורך הדורות להתמודד עם סוגיית השקר והאמת, האם ומתי מותר לשנות ולשקר. השפת אמת מציע התבוננות מעניינת על יחסי האמת והשקר, מתוך תובנה עמוקה שכדי להשיג את האמת באמת, ניתן לעבור דרך השקר והעורמה, וזהו תיקון השקר ותיקון עולמנו.

חיי שרה - חיים של התחדשות

חייו של אברהם אבינו היו מלאים בהתחדשות, וכל ההארות נשארו חדשות. השפת אמת מנסח בתורתו לפרשת חיי-שרה כיצד שומרים על חיים של התחדשות, כאשר תנועת ההתחדשות טמונה בילדות שהשגרה שלהם אינה צפויה ובכך נותרים בסקרנותם והתחדשותם כל הזמן.

וירא - נסיונות וניסים

בשביל מה נוסה אברהם בניסיון עקידה? ניתן לומר שאברהם עבר את הניסיון כדי להראות לכל העולם כיצד הוא צולח את ניסיונתיו בהראויות, ובכך ללמד את העולם כמה הוא ראוי. השפת אמת מוסיף לכך קומה נוספת, ומלמד שאברהם אבינו הוא סמל לעם ישראל שאינם פועלים מתוך אינסטיקטים טבעיים, אלא יוצאים מגדרם להקריב את הברור מאליו, וזאת בשביל להציל את הרעיונות העמוקים שהאומה מחזיקה בהם.

לך לך - לשמוע האמת

"שמעי בת וראי והטי אוזנך" - מה פשר השמיעה הכפולה המוזכרת בפסוק? נראה כיצד שמיעה כפולה זאת קשורה באברהם אבינו, נראה את מעלתן של כל אחת מן השמיעות המוזכרות וכיצד הן תופסות ביטוי בחיים.

נח - כוחה של אחדות

אחד מן היסודות המרכזיים בהגותו של ה'שפת אמת' היא השבת. בפרשתנו קושר השפת אמת בין השבת לתיבת נח, ומתוך כך מבחין בין הצדיק לחסיד דרך הנהגותיו של נח.

בראשית - השבת והאדם בבריאת העולם

השיעור פותח במדרש שאומר שכל עוד העולם בתהליך בריאה, אי אפשר לראות את העולם כסדרו, ורק שהשבת באה לעולם הבריאה גם היא נתקנה כולה. השפת אמת מעמיק ברעיון מה משתכלל בבריאה. בשבת מתגלה הפאר של הבריאה, ובעצם השבת חושפת את מטרתה של הבריאה כולה גילוי האלוקות בידי האדם.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

שפת אמת
bottom of page