top of page

תקראו אותם - פסח

ליל הסדר ופסח בהיכלו של רבי עקיבא | הרב דוד דודקביץ'

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסבין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה..." - איך קרה שכל החכמים הגיעו לבני ברק? בשיעור נלמד על ראייתו המיוחדת של רבי עקיבא על המציאות ומה אנו יכולים ללמוד מכך לתקופה בה אנו נמצאים.

האם צריך לבדוק את הבית מפירורי חמץ? | הרב אלישע אבינר

כיום, אנו רגילים לבדוק את הבית מכל זכר של חמץ - עד שלא יישארו אפילו פירורים. אולם, האם דברים אלו אכן נצרכים? האם יש צורך לנקות כל חמץ שהוא - או רק חמץ מעל שיעור כזית? נראה את הגמרות השונות ושיטות הראשונים העוסקים בחובת בדיקה וביעור של חצי זית, ונראה כיצד יש לנהוג למעשה.

גאולת מצרים וגאולת העתיד | הרב אלישע אבינר

מה מקום גאולת מצרים בתהליך הגאולה העתידית? מהו הקשר בין גאולת מצרים לבין התהליך המוביל לגאולה האחרונה? וכיצד הגאולה הראשונה משפיעה על כל העתיד שלאחריה?

העבר שבתוך ההווה - עיון בהגדה של פסח | הרב דוד סבתו

ההגדה של פסח לא נכתבה בפעם אחת, אלא היא התפתחה במהלך הדורות. נראה כמה קטעים נבחרים בהם ההגדה מושתתת עליהם ודרכם נראה את המשמעות האדירה שיש בהגדה והיא החיבור שלנו כיום על העבר.

הלכות פסח: תבלינים ודיני ביטול חמץ | הרב רן כלילי

שואלים ודורשים! לקראת חג הפסח, נעבור על שאלות הלכתיות נפוצות הלכה למעשה בנושא תבלינים ודיני ביטול חמץ.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

תקראו אותם - פסח
bottom of page