top of page

עשר דקות של עיון לכבוד ט"ו בשבט

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

פרק א - ט"ו בשבט, משמעויות הלכתיות

ט"ו בשבט מוכר לכולם בשל המנהג היפה לאכול ולהודות לקב"ה על פירות ארצנו הטובה. בהלכה, לט"ו יש כמה משמעויות הלכתיות הנוגעות לדיני תרומות ומעשרות ולדיני ערלה. ניפגש עם הלכות אלו, ניגע קצת ביישומן המעשי ובמשמעות הערכית של ההלכה לפיה אין מעשרים מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת.

פרק ב - ט"ו בשבט, על שום מה?

מדוע נקבע ט"ו בשבט כתאריך הקובע לעניינים הלכתיים שונים הנוגעים לפירות האילן? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ואנו נלמד כיצד מחלוקת זו משפיעה הלכה למעשה על ההיגיון שבהלכה שסיימנו איתה בפרק הקודם – השפעת תאריך ט"ו בשבט לגבי מנין שנות ערלה. נראה שמעבר למחלוקת הלמדנית לגבי עניינו של התאריך, יש למחלוקת השפעה הלכתית מעשית על מנין שנות ערלה בחלק מהמצבים.

פרק ג - איסור ערלה וט"ו בשבט

נתבונן בעניינה של מצוות ערלה, וננסה לעמוד על משמעות החיוב להמתין ג' שנים, ושנה הנוספת שהיא שנת 'נטע רבעי' שרק בסיומה מגיעים ל'ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו'. מה עניינה של המתנה זו, ומדוע דווקא היא זו שמאפשרת את הברכה המיוחדת בשנה החמישית? מתוך כך נציע להבין את שיטת רש"י והרמב"ם בנוגע להשפעת תאריך ט"ו בשבט על מנין שנות ערלה, שיטה שהתקשינו בהבנתה בפרק הקודם.

פרק ד - שנת השמיטה וט"ו בשבט

האם שנת השמיטה של העצים מתחילה בט"ו בשבט? האם פירות שצמחו על העצים, בתחילת שנת השמיטה, קדושים בקדושת שביעית? ומה הדין באלו שצמחו בשמינית? איך הסביר ר' אריה פומרנצ'יק את השיטה שנראית כסתירה פנימית, של ר' משה מתקו בעניין זה?

פרק ה - מה מיוחד בשבעת המינים?

מנהג ישראל בדורות האחרונים מקשר את עניינו של ט"ו בשבט לשבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל. אז מה הקשר בין ביכורים וברכת המזון? ומה ההיגיון בשיטת הראב"ד, שגם חיוב הפרשת תרומות ומעשרות הוא דווקא משבעת המינים?

פרק ו - דין קדימה בשבעת המינים 

בפרק זה נעסוק במחלוקת התנאים בנוגע לחיוב להקדים את שבעת המינים בדיני ברכות. נסביר את יסוד הדין להקדים את שבעת המינים לאור העיקרון שהתבאר בפרק הקודם, בנוגע למעלת שבעת המינים. לסיום, נציע חידוש למדני בעל השלכה מעשית בדין זה, מתוך תורתו של הרב אלישיב זצ"ל.

פרק ז - כי האדם עץ השדה : איסור השחתת עצי פרי

בפרק שלנו, נעסוק באיסור 'לא תשחית', שמקורו בפרשייה האוסרת להשחית עצי פרי בשעת הקמת מצור במלחמה. בתוך הפרשייה הזו, מופיע גם אחד הביטויים המזוהים ביותר עם ט"ו בשבט, "כי האדם עץ השדה", וגם עליו נדבר. נתבונן גם בסיפור הנורא על ר' יוסי מן יוקרת ובנו, ובקשר שלו, לפרשיית 'לא תשחית' ולט"ו בשבט.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

 עשר דקות של עיון לכבוד ט"ו בשבט
bottom of page