top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png
logo_birkat_moshe-03.png

חודש אלול

הרב כלילי.jpg

הרב רן כלילי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

הקדמת המהר"ל לנתיבות עולם

יום א 

1

נתיב התשובה פרק א - גבולות התשובה

יום ב 

2

נתיב התשובה פרק א - עניין התשובה

יום ג 

3

נתיב התשובה פרק א - ההפרש ביחס לחוטא בין החכמה, הנבואה, התורה והקב"ה

יום ד

4

נתיב התשובה פרק ב - התשובה מועילה רק בבחינת האדם במבט כולל ולא בראיית הרע שבו בלבד

יום ה

5

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

נתיב התשובה פרק ב - שלוש מדרגות בתשובה

יום א 

6

נתיב התשובה פרק ב - כיצד התשובה מהפכת את הזדונות לשגגות או לזכויות

יום ב

7

נתיב התשובה פרק ג - מעלות התשובה

יום ג

8

נתיב התשובה פרק ג - שלושה חלוקי כפרה וארבעה סוגי חטאים

יום ד 

9

נתיב התשובה פרק ד - מעלת הצדיק ומעלת בעל התשובה

יום ה 

10

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

נתיב התשובה פרק ד - גזרת ה' - שיתגלה בעולם שהוא מקבל שבים

יום א 

11

נתיב התשובה פרק ד - מדוע דווקא עם ישראל ודוד פתחו בתשובה

יום ב 

12

נתיב התשובה פרק ה - עניין הבושה וההודאה בתהליך התשובה (1)

יום ג 

13

נתיב התשובה פרק ה - עניין הבושה וההודאה בתהליך התשובה (2)

יום ד 

14

נתיב התשובה פרק ה - אילו פגמים התשובה מתקנת ואילו אינה מתקנת

יום ה 

15

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

נתיב התשובה פרק ה - דברים המקרעים גזר הדין

יום א 

16

נתיב התשובה פרק ו - ביאור י"ג מידות של רחמים

יום ב 

17

נתיב התשובה פרק ה - מספור י"ג המידות, והאם "פוקד עוון אבות" הוא בכלל מידות הרחמים

יום ג 

18

נתיב התשובה פרק ז - הכפרה באה מהתקדשות מענייני הגוף

יום ד 

19

נתיב התשובה פרק ז - מתי התענית חטא ומתי קדושה

יום ה 

20

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

נתיב התשובה פרק ח - ביאור הדברים המעכבים את התשובה

יום א

21

נתיב התשובה פרק ח - ביאור תשובתו של רבי אלעזר בר דורדיא

יום ב

22

דרוש לשבת שובה - עם ישראל ביום הכיפורים במדרגת מלאכים

יום ג

23

דרוש לשבת שובה - טבע ישראל מוכן לרוחניות ולכן החטא חיצוני להם

יום ד

24

שיעור עיוני שבועי

bottom of page