top of page

שיח נחום

הרב אלי רייף

הרב אלי רייף

היחס למנהגים (שיח נחום פו-פח)

המנהג הינו אחד ממחוללי הזהות המשמעותיים בחיי היהודי. לעיתים המנהג משמעותי הרבה יותר מבחינה זהותית מאשר ההלכה. אך מה עושים כאשר המנהג נסתר בין בני הקהילה השונים שהתקבצו מן הגלויות ומה עושים בבית אחד הוא האיש נהג בצורה אחת והאישה בצורה אחרת? במהלך השיעור הרב דן בחשיבותו של המנהג ובצורך לנהוג בצורה אחידה בקהילות ובמשפחות תוך הטווית דרכו של הרב רבינוביץ' בתשובותיו השונות.

חברה מעורבת (שיח נחום קיב)

מהי הדרך הנכונה ביותר בהתנהלות החברתית מבחינת העירוב בין גברים לנשים? במהלך השיעור נידונה תשובתו של הרב רבינוביץ לשאלה זו, כאשר העיקר העולה ממנה הוא שישנם עקרונות כלליים שההלכה מנסה להשיג בכללי ההפרדה, ויש לבחון בכל מקרה לגופו האם הכללים משיגים את מטרתם ומה המחירים שלהם.

נסיעת עובדים סוציאליים בשבת (שיח נחום כב)

האם מותר לעובד סוציאלי לנסוע בשבת למקום פיגוע כדי לטפל בנפגעים? כיצד דנים בשאלות חדשות שאין להם מקורות מפורשים וכיצד מסיקים מהריאליה מסקנות הלכתיות? במהלך השיעור נידונה תשובתו של הרב רבינוביץ בעניין וכן נידונה התייחסותו לנסיעת קרובי משפחה לחולה בשבת על מנת להיות איתו ברגעיו האחרונים.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

שיח נחום
bottom of page