top of page

עשר דקות של עיון - פורים

הרב יש אנגלמן

הרב יש אנגלמן

פורים א - נקהלו היהודים

נקהלו היהודים: בפרק זה נעסוק במימד הקהילתי, הנוכח מאוד במצוות הפורים ובהלכות שונות של מצוות קריאת המגילה. וכיצד הוא קשור לעניינו של היום בכלל?

פורים ב - הציבור בקריאת המגילה

האם קריאת המגילה צריכה להיות בציבור דווקא? מה היחס בין קריאת המגילה בזמנה לקריאה שלא בזמנה, לעניין זה? האם ה'מנין' הנדרש – זהה ביסודו למנין הנדרש בדבר שבקדושה? כיצד הסביר הרמב"ן את העובדה שקריאת המגילה לא מוזכרת במשנה המונה את הדברים שלא נעשים אלא בעשרה?

פורים ג - ציבור נשים בקריאת המגילה

מה מעמדו של ציבור נשים בקריאת המגילה? האם יש עניין שנשים יחזרו דווקא אחר מנין של גברים, או שגם התקהלות של 10 נשים תקפה?

פורים ד - חיוב הנשים בקריאת המגילה

קריאת המגילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, אך הנשים חייבות בה. האם חיובן זהה לחיובן של הגברים? האם אישה יכולה להוציא ידי חובה איש? מה הטעם שבגללו הבחין בה"ג בין חיוב הגברים 'לקרוא' לבין חיוב הנשים 'לשמוע'?

פורים ה - קריאת המגילה בלילה וביום

חכמים קבעו כי יש לקרוא את המגילה לילה ויום. המנהג האשכזי הוא שמברכים שהחיינו גם על קריאת היום, לעומת הספרדים שמברכים שהחיינו רק בלילה. מה עומד ביסוד המחלוקת? מדוע קריאת היום היא העיקרית והאם יש הבדל מהותי בין יסוד חובת הקריאה בלילה ליסוד החובה לקרוא ביום?

פורים ו - קיימו וקבלו - מצוות הפורים

מלבד מצוות קריאת המגילה, בפורים ישנן מצוות נוספות. נברר מדוע מצוות אלו 'לא זכו' לברכת המצוות, ונעמוד על הקשר בין המצוות המוזכרות בפירוש במגילת אסתר לבין 'דברי הצומות וזעקתם'.

פורים ז - משלוח מנות ומתנות לאביונים

האם יתכן שאדם יצא ידי חובת משלוח מנות בלי שיתן שום דבר לחברו? והאם מצוות מתנות לאביונים היא בעצם סוג של 'צדקה רגילה'? האם עני חייב גם הוא במצוות מתנות לאביונים?

פורים ח - כמה ימים חוגגים את פורים?

פורים מתייחד בכך שהוא נחגג בשני ימים שונים. האם פורים ביסודו הוא חג של יום אחד או יומיים? האם במקום בו חוגגים פורים בט"ו, גם יום י"ד מוגדר כיום חג לעניינים מסוימים? נבחן את השאלה מפסוקי המגילה היסודיים בעניין זה, ונגיע עד לחידושו הגדולה של האדמו"ר בעל שו"ת מנחת אלעזר, המסביר את המנהג להרבות בסעודת יום שושן פורים אפילו יותר מיום פורים עצמו.

פורים ט - פורס מפה ומקדש

בשנים בהם יד או טו באדר יוצא ביום שישי, עולה השאלה האם לקיים את סעודת פורים בבוקרו של יום, או שמא להצמידה לסעודת שבת ולקיים את דין 'פורס מפה ומקדש'. נעסוק במקורות לעניין זה ובשאלות הלכתיות מעשיות הנוגעות למי שמקיים את מצוות הסעודה באופן כזה. לחיים!

פורים י - פורים משולש

"פורים משולש" הוא כינוי לפורים שנחגג במהלך שלושה ימים, כאשר י"ד באדר חל ביום שישי. השאלה המרכזית בשנה כזו היא באילו ימים מקיימים את מצוות החג בני הכרכים, החוגגים בדרך כלל בט"ו. האם יתכן שסעודת פורים צריכה להיעשות בשבת עצמה? והאם משלוח מנות נגרר אחר מקרא מגילה או אחר זמן המשתה?

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מוזמנים להצטרף לקבוצת למידה סביב פרקי הסדרה, שתכלול עדכונים, אפשרות לשאלות ודיונים.

עשר דקות של עיון - פורים
bottom of page