top of page

מסביב לפרשה

הרב יואב פלדמן

הרב יואב פלדמן

נשא - עד טומאה בסוטה

אישה שבעלה קינא לה ונסתרה בפני שני עדים, מה הדין אם יש עד טומאה? ומה קורה אם העם מרננים אחריה שהיא נטמאה? האם כשהחשוד בבעילה מודה שנבעלה לו, מאמינים לו? ומה ההלכה בימינו כשאין מים מרים? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

במדבר - שמירת המקדש

מה היא מטרת שמירת המקדש? מתי יש מצווה לשמור על המקדש? מי יכול לשמור? והאם שייך לשמור גם בזמן הזה? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

בחוקותי - הרהור בדברי תורה

מה הוא מעמד ההרהור בדברי תורה? האם מותר להרהר בדברי תורה לפני שמברכים את ברכות התורה? ומה לגבי פסיקת דין בלא נתינת טעם? האם כתיבת דברי תורה היא כהרהור? ואיך זה קשור לעדות? והאם בכלל צריך לברך כשלא עושים מעשה? האם אדם צריך לברך לפני שהוא שומע דבר תורה מדין שומע כעונה? האם מותר להרהר בדברי תורה בין התקיעות של ראש השנה? והאם מותר להרהר בדברי תורה בתשעה באב? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

בהר - השבת ריבית

האם יש מצוות עשה להשיב את הריבית? והאם הדיינים יכולים להוציא אותה בכפייה? ומה היחס בין השבת ריבית להשבת גזל? על מי מוטלת חובת ההשבה? האם ריבית נחשבת ממון המלווה? האם ניתן למחול על החזרת הריבית? למה בריבית קצוצה לא יורדים לנכסיו של המלווה? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

אמור - מטרת העינויים ביום כיפור

האם איסורי העינוי שאינם אכילה ושתייה הם מדאורייתא, דרבנן, או שמא התורה מסרה את ההגדרה לחכמים? מדוע למלך וכלה מותר לרחוץ ביוה"כ? האם מצוות העינוי היא מדין שביתה או מדין סיגוף? האם חולה ביום הכיפורים יכול לשתות מיץ במקום מים? והאם מותר לקחת קלי צום לפני הצום? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

קדושים - יסוד דין לפני עיוור

מהו יסוד דין לפני עיוור לא תתן מכשול? מה ההגדרה של מכשול ומי נחשב לעיוור? האם דין זה הוא דין עצמאי או נספח לכל איסור ואיסור? והאם מותר לתת כוס תה לאדם שלא יברך? ומה אם הוא יכול להשיג תה בכוחות עצמו? ומה יעשה חייל שחבריו לצבא לא שומרים תורה ומצוות - האם יתבדל מהם כדי לא להכשיל או שמא ערך הערבות גובר? בשיעור נעסוק בשאלות אלה ועוד.

אחרי מות - כיסוי הדם

האם מצוות כיסוי הדם היא עצם הכיסוי שהמצווה היא לכסות בעפר? איך נוסח הברכה קשור לשאלה זו? מתי בדיוק מברכים על מצוות כיסוי הדם, מה ניתן ללמוד מכך על האפשרות לברך באמצע מעשה מצווה, ואיך כל זה קשור לברכה על נטילת ידיים? על שאלות אלה ועוד נענה בשיעור נוסף בסדרת מסביב לפרשה.

מצורע - עד אחד נאמן באיסורים

מניין לנו שעד אחד נאמן באיסורים בכל מקרה, אולי דווקא בספק איסור הוא נאמן? מה יסוד האמון שנתנה התורה בעד אחד? בשיעור נענה על שאלות אלו ונראה מה ההשלכות ההלכתיות ביסודות השונים.

תזריע - צרעת בזמן הזה

מדוע אין דין צרעת בימינו? אמנם לא ניתן להיטהר, אך מדוע לא יטמאו כהנים נגעי צרעת? האם תיתכן טומאה ללא טהרה ואילו כהנים יכולים לטמא? על זאת ועוד נדון בשיעור לכבוד פרשת תזריע.

שמיני - חיוב הבדלה

מה המקור לחיוב הבדלה? האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? מה זמנה של מצוות ההבדלה? מה יסוד החיוב במצווה ומה עשה הרב יואב כשנעשה בר מצווה במוצאי שבת? על שאלות אלו ועוד נענה בשיעור נוסף של מסביב לפרשה.

צו - ברכת הגומל

מדוע בקרבן התודה ישנו מספר גבוה של לחמי תודה ואיך זה קשור להבעת התודה? מיהם החייבים בהודאה בברכת הגומל, האם יש קשר לחייבי קרבן תודה ובאיזו מסגרת יש להודות לה'? האם יש לברך בעמידה דווקא והאם גם אדם שטס במטוס חייב לברך? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

ויקרא - מצוות זכירת עמלק

מהי מצוות זכירת עמלק? האם צריך לזכור דווקא בפה ומה תדירות קיום המצווה? האם קריאת פרשת זכור היא מהתורה ומה יעשה אדם שיכול לשמוע קריאת זכור או מגילה אבל לא את שתיהן? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק לכבוד שבת זכור.

פקודי - הבחירה במקדש ובירושלים

מה המשמעות של הבחירה בירושלים ובמקדש? מה אומר הדין של קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא והאם מותר להקריב במקומות אחרים? מה מקור דין זה ומה ההשלכות שלו? בשיעור נדון ביסודות שונים הקשורים לדיני קדושתה של ירושלים והמקדש וההשלכות ההלכתיות של קדושה זו.

ויקהל - הבערה בשבת

מדוע מלאכת הבערה נכתבה בנפרד ממלאכות השבת האחרות? מה המשמעות של זה? ומה יסוד המחלוקת אם הבערה לחלק יצאת או ללאו יצאת? על שאלות אלה ועוד נענה בשיעור לפרשת ויקהל.

כי תשא - מעשה שבת

מה דינו של מעשה שבת? האם הוא מותר בהנאה? באילו מצבים? ומה מקורו של דין זה? האם יש הבדל בין מזיד לשוגג בעניין זה? מה יעשה חייל שהביאו לו למוצב אוכל בשבת והאם יש השלכה הלכתית גם על הכלי בו בישלו בשבת? על שאלות אלה ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה לפרשת כי תשא.

תצוה - חיסור וייתור בגדי כהונה

מה דינו של כהן שחיסר אחד מבגדי הכהונה? האם כל הבגדים זהים בעניין זה או שיש הבדל ביניהם? ומה דינו של כהן שלבש בגד כהונה נוסף? ואם הוא לבש בגד נוסף שאינו בגד כהונה? על שאלות אלה ועוד נענה בשיעור לפרשת תצווה.

תרומה - הדלקת המנורה

האם הדלקת המנורה היא עבודה? מה דינו של זר המדליק את המנורה? והאם ייתכן שזו עבודה ובכל זאת היא כשרה בזר? ומתי המנורה דלקה - רק בלילות או גם בימים? על שאלות אלה ועוד נענה במהלך השיעור לכבוד פרשת תרומה.

משפטים - הליכה אחר הרוב

מה ההבדל בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן? מה מקור הדין בכל אחד מהם? והאם הליכה אחר הרוב היא ניהוג משפטי או בירור במציאות? על שאלות אלה ועוד נענה בפרק נוסף על פרשת משפטים.

יתרו - קידוש במקום סעודה

האם יש משמעות לקידוש המתקיים במקום בו אין מי שסועד? מה תוקפו של קידוש בבית הכנסת כאשר כולם הולכים לסעוד בביתם? האם יש הבדל בעניין זה בין קידוש הלילה לקידוש היום והאם סעודה היא דווקא בלחם או שמא די בכך שיאכל אדם דבר מה יחד עם הקידוש כדי שהדבר ייחשב קידוש במקום סעודה? על שאלות אלה ועוד נענה בעוד שיעור בסדרת מסביב לפרשה.

בשלח - שלוש סעודות בשבת

מה המקור לחיוב שלוש סעודות בשבת? האם זהו חיוב דאורייתא? באילו זמנים של היום יש לאכול סעודות אלו והאם נוהגים כשורה אלו המקלים שלא לאכול לחם בסעודה שלישית? על שאלות אלו ועוד נענה בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

בא - מצוות עשה שהזמן גרמן

מה מקור הפטור לנשים במצוות עשה שהזמן גרמן? מה הטעם לפטור זה? האם יש הבדל בין מצוות שבגופן למצוות שאינן בגופן? והאם יש הבדל בין מצוות פרטיות למצוות של כלל ישראל? ומה תעשה אישה שרוצה לקיים את המצווה שפטורה ממנה? במהלך השיעור נדון בשאלות אלו ועוד ונברר את יסודות דין זה.

וארא - נתינת כבוד למלכות

האם צריך כבוד למלך מאומות העולם? מה היחס בין הכבוד שנותנים למלך ישראל לבין הכבוד הניתן למלכי אומות העולם? האם מותר לעבור על איסורים לשם נתינת כבוד זה ומה הגבול לכך? ומה בכלל ההגדרה למלך שלו יש לתת כבוד? והאם נשיא ארצות הברית נכלל בעניין זה? על שאלות אלה ועוד נענה בשיעור על פרשת וארא.

שמות - סיכון עצמי להצלת הזולת

האם אדם צריך להכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל את חברו? האם מותר לו לעשות את זה? ומה בנוגע לתרומת כליה או יציאה לשדה הקרב? על כל זאת ועוד בפרק נוסף של מסביב לפרשה.

ויחי - קריאת שמע שעל המיטה

מה עניינה של קריאת שמע שעל המיטה? האם נועדה היא ללימוד תורה לפני השינה או שמא הגנה מפני המזיקים? מה עניינה של ברכת המפיל ומתי אומרים אותה - האם בכל פעם שהולכים לישון או שמא רק בלילה, פעם ביום? מה היחס בין ברכת המפיל לקריאת שמע שעל המיטה - מה אומרים קודם ומה חידושו של הרמב"ם בעניין זה? על כל זאת ועוד נדבר בשיעור נוסף של סדרת מסביב לפרשה.

ויגש - עשרה בטבת שחל ביום שישי

מה דינו של צום עשרה בטבת שחל ביום ששי? ומה היה קורה אילו היה חל בשבת? מדוע התייחד צום זה בדחייתו את השבת וכיצד ניתן לעבור על עונג שבת? ומה ההבדל בין צום זה לצומות האחרים? בשיעור נענה על שאלות אלה ונברר את יסודו של צום עשרה בטבת.

מקץ - משפט על פי אומדנא

באופן חריג, נקרא השבת את הפטרת פרשת מקץ - מחלוקת שתי הנשים ומשפט שלמה. האופן הייחודי בו פעל שלמה והכריע את הדין, מוביל לשאלה חשובה של משפט על פי אומדנא.

וישב - פדיון שבויים

מתוך סיפורו של יוסף שנמכר על ידי אחיו לשבי במצרים, נתבונן בשאלה שלצערנו רלוונטית בימים אלו - דין פדיון שבויים. נעיין בכלל המופיע במשנה 'אין פודין את השבויים יתר על דמיהן', בטעמים השונים שמופיעים לכלל זה בגמרא, ובדיונים השונים שעולים לאור זאת בראשונים ובפוסקים.

וישלח - הצלה 'באחד מאבריו'

ויצא - דין פועל

תולדות - ברוך שפטרני

"וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים - משל להדס ועצבונית שהיו גדילים זה על גבי זה וכיון שהגדילו והפריחו זה נותן ריחו וזה חוחו. כך כל שלוש-עשרה שנה הולכים שניהם לבית הספר ובאים מבית הספר, לאחר י"ג שנה זה הולך לבתי מדרשות וזה הולך לבתי עבודה זרה. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון: צריך אדם להיטפל בבנו י"ג שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר: ברוך שפטרני מענשו של זה". נעיין בכמה מפרטי ההלכות והדיונים סביב ברכת 'ברוך שפטרני' שמברך האב בבר המצווה של בנו. כדרכנו, מתוך העיון בהלכות נעמוד גם על משמעותה של ברכה זו - ברכה מיוחדת שמציינת רגע מיוחד בעיצוב אישיותו של כל נער ונער.

חיי שרה - שבע ברכות

וירא - יסוד ברכות הנהנין

לך לך - גר קטן

נח - נוסח ברכת השנים

בראשית - מצוות הבדלה

וזאת הברכה - שמונה פסוקים אחרונים שבתורה

בשיעור נעסוק בביאור דברי הגמרא על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה, ונציע מספר כיוונים לפרשם. בנוסף, נעסוק במעמד ההלכתי המיוחד שנוצר לשמונת הפסוקים הללו בעקבות דברי הגמרא, ונדון במספר הלכות מיוחדות המובאות בפוסקים ביחס לקריאת שמונת הפסוקים האלו.

סוכות - מעמיד בדבר המקבל טומאה

בשיעור נעסוק בדין הגמרא שאסור להעמיד את הסוכה בדבר שמקבל טומאה, ואת מחלוקת הפוסקים לגבי הדין הזה. בנוסף, נראה את דינו של החזון איש לגבי 'מעמיד דמעמיד'.

חיבור, אחדות, ועבודת יום הכיפורים

יום הכיפורים הוא יום שבו בני האדם עולים למעלת המלאכים. נראה את דברי השפת אמת בנוגע להתעלות זו, וכיצד היא מתעצמת מתוך החיבור אל העולם הזה. ניקח את המהלך הזה עוד שלב ונראה את נקודת האחדות בתוך עם ישראל שמתוכה אנו מסוגלים להתעלות.

האזינו - ברכת התורה

בשיעור נעסוק בברכת התורה. נביא את המקור המופיע בגמרא לברכה זו ואת מחלו