top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png
logo_birkat_moshe-03.png

חודש שבט

הרב כלילי

הרב כלילי.jpg

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א - יד שבט

73

כוזרי מאמר ה (טו-יח) - מי זקוק להוכחות שכליות של האמונה

יום ב - טו שבט

74

כוזרי מאמר ה (כ) - שאלת היכולת האלוהית מול חופש הבחירה

יום ג - טז שבט

75

כוזרי מאמר ה (כ) - שאלת הידיעה והבחירה ועניין הניסיונות שהאל מנסה את האדם

יום ד  - יז שבט

76

כוזרי מאמר ה (כ) - חזרה לארבע הסיבות האמצעיות

יום ה - יח שבט

77

כוזרי מאמר ה (כ) - ששת היסודות בעניין ההשגחה האלוהית וחופש הבחירה של האדם

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (חלק א) - מעלות התענוג הרוחני על עינוגי הגוף

יום א - כח שבט

4

הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (חלק א) - תפקיד הגמול הגופני המופיע בייעודי התורה, בגן עדן, בימות המשיח ובתחיית המתים

יום ב - כט שבט

5

הקדמת הרמב"ם לפרק חלק (חלק א) - חיי העולם הבא מול עבודה לשמה

יום ג - ל שבט

6

bottom of page