top of page

הסידור כהלכה

הרב אליהו ליפשיץ

הרב אליהו ליפשיץ

ט. תחנון וסיום התפילה

נחלקו הראשונים מדוע אומרים תחנון אחרי התפילה. נעמוד על מחלוקתם ומשמעותה.

ח. תפילת עמידה

תפילת עמידה היא לב התפילה וזקוקה היא לביאור נרחב בסדרה משלה, אך במסגרת זו נעמוד על המבנה הכללי של תפילה העמידה ומשמעותו.

ז. "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"

"ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" - פסוק זה לפני תפילת עמידה מצריך תלמוד, מה ראו חכמים לתקן פתיחה לתפילה, ומדוע לא בתוך ברכה כשאר התפילה?/

ו. סמיכת גאולה לתפילה

אנו סומכים גאולה לתפילה גם בבוקר וגם בערב, אך יש ביניהם הבדלים משמעותיים. מה היסוד להבדלים אלו, מה משמעותם ומה אנו יכולים ללמוד מכך?

ה. ברכות קריאת שמע

חכמים תיקנו לקרוא קריאת שמע עם ברכות המעצימות את המסר של הקריאה. נעמוד על המסרים השונים של שלוש הברכות של קריאת שמע.

ד. קריאת שמע

לקריאת שמע משמעות כפולה, העולה מתוך מנהגנו לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש. מה ניתן ללמוד ממנהג זה על אופיה של קריאת שמע ותפקידה בתפילה?

ג. קדיש

לעומת הקדושה שמקומה קבוע ומוגדר מקומו של הקדיש אינו ברור ואינו מוגדר. נעמוד על שיטות הראשונים בדין הקדיש ובמשמעותו למבנה תפילה.

ב. פסוקי דזמרא

אמירת הלל לריבונו של עולם נתפסת על ידי חכמים לפעמים כדבר משובח ולפעמים כדבר מגונה. נעמוד על הדבר ומתוך כך נבין את חשיבות פסוקי דזמרא בתחילת התפילה.

א. פתיחה

הסידור אינו רק ספר תפילה אלא גם תורה הדורשת לימוד.חז"ל השקיעו בסידור את עולמם ההלכתי וההגותי. בסדרה זו נסקור את מבנה התפילה, ומתוכה נעמוד על עולמם ההלכתי וההגותי של חז"ל

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

הסידור כהלכה
bottom of page