top of page

יום עיון לחיילים

רבני הישיבה

רבני הישיבה

שו"ת מלחמה

שיעור שהועבר במסגרת יום עיון לחיילים בישיבה, ובו נענו תשובות לשאלות שנשלחו ע"י חיילי הישיבה מהחזית.

קריאה לשלום וקריאה למלחמה

הרב עסק בסוגיית הקריאה לשלום - מחלוקת הראשונים האם קוראים לשלום גם במלחמת מצווה או רק במלחמת הרשות, וההשלכות של מחלוקת זו על הבנת סיפור הגבעונים. כמו כן הרב עסק במאפייני הקריאה לשלום: האם קוראים רק כשהאויב נכנע מבחינה דתית או גם כשהוא נכנע מבחינה בטחונית. הרב עסק בהשלכות של סוגיה זו לימינו.

שחרור חטופים בעת מלחמה

בשיעור נעסוק בסוגיה המרתקת והמשמעותית של שחרור חטופים בשעת מלחמה, לאור משנתם של שניים מרבותינו שעסקו בנושאים אלו בפרט ובהלכות ציבור בכלל בעמקות רבה - הראי"ה קוק והגר"ש ישראלי. נלמד על המצווה לפדות שבויים ומגבלותיה, על המחויבות של המדינה כלפי אזרחים וחיילים, ועל ההשלכות לאור ההלכה.

כל ישראל ערבין זה בזה

בשיעור נעמוד על המשמעויות ההלכתיות היוצאות מהמושג המפורסם 'כל ישראל ערבין זה בזה'. נלמד את מקור הדין ואת הרחבותיו בידי חז"ל. נראה כי המושג כולל השתתפויות בעונשים, באחריות, במחאה, בעשיית דין - ואף בהשתתפות המצוות. מתוך כך נעמוד על המשמעות של השותפות של כל ישראל יחד בתורה ובמצוות.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

יום עיון לחיילים
bottom of page