top of page

מאי חנוכה

הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר

תשובה ראשונה - מאת ה'

מדוע חוגגים את חנוכה, האם יש מקור לכך כמו פורים? וכן, שואל הבית יוסף, מדוע חוגגים אותו 8 ימים אם היה שמן ליום הראשון, האם בגלל נס פך השמן או הנצחון המלחמה?

תשובה שניה - חזרת ההדלקה למקדש

הרב הביא אופציות שונות לאופן בו הנס קרה במנורה. לבסוף עסק בתשובת המהרל, שהנס הוא על ביטול תרבות יוון שרצתה לבטל את התורה שהיא הקיום של עם ישראל, ולכן זה נס הצלה.

תשובה שלישית - הידור מצוה

התשובה השלישית שהרב הציג היא תשובת הט"ז שמסביר שהנס היה שלא כל השמן כלה כי נס לטענתו לא יכול לחול על דבר לא ממשי. הרב הביא את הרב קוק שחולק על עקרון זה ומסביר עדין על פי דרך זו מדוע היה נס שנשאר שמן, איך לומדים מכך את העבודה שבחנוכה מהדרים במצוות ומדוע לא נעשה נס בשינוי המנורה למנורת זהב.

תשובה רביעית - על הטהרה

התשובה הרביעית שהרב הציג היא תשובת הרב קוק במצוות ראיה. הרב קוק מסביר שהנס היה מציאת פח שמן טהור. הרב הציג את הסברו הרוחני של הרב קוק בספר אורות על מהות עם ישראל לדורות הנובע מהבנת הנס הזו.

תשובה חמישית - ציון חנוכת ההיכל

התשובה החמישית שהרב הציג היא התשובה שעולה ממגילת תענית, שם ומעוד מקומות בתנ"ך עולה שחגיגת שמונה ימים היא על שם חנוכת המזבח שעשו החשמונאים במשך שמונת ימים. הרב הראה איך תאריך החנוכה הזה קשור להקמת המקדש מעוד תקופות והסביר איך ומדוע טקס חנוכת הבית היה למפרע על הקמת הבית השני.

תשובה שישית - הקודש והחול

התשובה השישית שהרב הציג היא תשובה נוספת של הרב קוק מתוך מצוות ראי"ה. הרב קוק מסביר שהחג הוא כנגד שמונה קני המנורה ואי אפשר היה לעשות שבע קני מנורה כי אז היה דמיון למנורת המקדש. הרב הציג על פי הרב קוק מדוע דווקא בחנוכה חשובה ההפרדה בין הקודש לחול ואיך הדבר קשור לחוכמת יוון.

תשובה שביעית - חנוכה כסוכות

התשובה השביעית שהרב הציג מופיעה בספר המקבים, בערוך השולחן ועוד כמה מגדולי האחרונים. הם מסבירים ששמונת הימים הם כנגד חג הסוכות שלא הצליחו לחגוג באותה שנה. הרב הציג דברים רבים בהלכה המקבילים בין חג הסוכות לחג החנוכה והסביר על פי השפת אמת מה הדבר הזה מלמד אותנו על מהות חג החנוכה.

תשובה שמינית - הנס שבפתילה

התשובה השמינית שהרב הציג קשורה במי שהסביר על פי הבית יוסף שהייתה פתילה דקה, הרב הסביר את המהות שמלמדת הפתילה על סוד חג החנוכה ועל עם ישראל, על היחס בין כמות לאיכות ואיך גם היום צריכים לקחת כוחות מדבר זה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

מאי חנוכה
bottom of page