top of page

עשר דקות של עיון - בקרב מחניך

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

ו. חנוכה בקרב מחניך

פרק הלכתי מיוחד ללוחמים בחזית ומשפחותיהם: מתי עדיף שהחייל ידליק בעצמו ומתי שיצא על ידי בני ביתו? האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים? ומה הדין אם אשתי נמצאת אצל ההורים או שהמשפחה בחופשה? קרדיט מוזיקה: יצחק מאיר

ה. מצוות יד ויתד הלכה למעשה

בפרק זה נשלים את העיסוק בתנאים לחיוב במצוות יד ויתד, וגם נעסוק בפרטי המצוות: האם המצוות חלות על כל יחיד או על הציבור? מה בין צרכים גדולים לקטנים? נעסוק גם בשאלה ששלח ראש הישיבה הרב שילת במהלך מלחמת יום כיפור לרב אלישיב זצ"ל, ובתשובת הרב אלישיב, וכן בשאלה כיצד יש לקיים בפועל את המצווה.

ד. מצוות יד ויתד במלחמות בזמן הזה

האם הלוחמים בימינו מצווים במצוות יד ויתד הלכה למעשה? האם המצוות הללו תלויות בקיומו של ארון ה' במחנה, והאם יש הבדל בין מלחמת רשות למלחמת מצווה? ומה מעמדה של מלחמה המונהגת ע"י הממשלה, ולא על ידי מלך או סנהדרין?

ג. ערוות דבר וקדושת הדיבור במחנה

השלמת העיון בפרשיית 'והיה מחניך קדוש': על משמעותו של דיבור טוב ודיבור רע בתוך המחנה ובסביבתו, ועל השראת השכינה התלויה בכך. נעסוק גם במכנה המשותף לכל מצוות הפרשייה, המציפות את המתח סביב המפגש עם הצד המיני והנמוך (תרתי משמע) שבאדם, ועל הקשר לחטא אדם הראשון ולהתהלכות ה' בתוך הגן.

ב. קדושת המחנה במשנת הרמב״ם והרמב"ן

המשך העיון בהבנת עניינה של קדושת המחנה: נעסוק בשיטת הרמב״ן, המונה את "ונשמרת מכל דבר רע" למצווה בפני עצמה, ונשווה את תפיסתו בנוגע להשראת השכינה הייחודית שבמחנה המלחמה לעמדת הרמב״ם במורה הנבוכים ומשנה תורה. ומה הקשר של כל זה לתוכחת המלאך על לימוד תורה במחנה יריחו?

א. מצוות קדושת המחנה

בהסכת החדש 'בקרב מחניך' נעסוק בסוגיות שונות הנוגעות למחנה המלחמה ולזמן המלחמה, בתורה בכלל ובתקופתנו בפרט. בפרקים הראשונים נעיין בפרשיית כי תצא מחנה על אויביך שבספר דברים, בה נאמרו כמה ציווים מיוחדים לאנשי מחנה המלחמה, שיסודם בשמירה על קדושת המחנה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

עשר דקות של עיון - בקרב מחניך
bottom of page