top of page

עשר דקות של עיון - בקרב מחניך

הרב ישי אנגלמן

הרב ישי אנגלמן

ב. קדושת המחנה במשנת הרמב״ם והרמב"ן

המשך העיון בהבנת עניינה של קדושת המחנה: נעסוק בשיטת הרמב״ן, המונה את "ונשמרת מכל דבר רע" למצווה בפני עצמה, ונשווה את תפיסתו בנוגע להשראת השכינה הייחודית שבמחנה המלחמה לעמדת הרמב״ם במורה הנבוכים ומשנה תורה. ומה הקשר של כל זה לתוכחת המלאך על לימוד תורה במחנה יריחו?

א. מצוות קדושת המחנה

בהסכת החדש 'בקרב מחניך' נעסוק בסוגיות שונות הנוגעות למחנה המלחמה ולזמן המלחמה, בתורה בכלל ובתקופתנו בפרט. בפרקים הראשונים נעיין בפרשיית כי תצא מחנה על אויביך שבספר דברים, בה נאמרו כמה ציווים מיוחדים לאנשי מחנה המלחמה, שיסודם בשמירה על קדושת המחנה.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

עשר דקות של עיון - בקרב מחניך
bottom of page