top of page

פרקי רות

הרב דוד סבתו

הרב דוד סבתו

הנכרי והגר במגילת רות

עיון בסוגיית הגירות וההצטרפות לעם ישראל במגילת רות, וכן בסוגיית "עמוני - ולא עמונית, מואבי - ולא מואביה"

פרק ד (2) - הולדת הילד וסיכום המגילה

ניתוח תיאור לידת בנם של רות ובעז, ויחסה המיוחד של נעמי לבן זה; סיכום המגילה ומספר הקבלות בינה לבים ספרים אחרים, הקבלות הרומזות למסר המיוחד של המגילה.

פרק ד (1) - גאולת השדה וגאולת רות

ניתוח תיאור טקס גאולת השדה ורות הנעשים בשער העיר, והשוואת תהליך הגאולה והייבום המתוארים בתורה, לביצוע המתואר במגילה.

פרקים ב-ג - בקשת הגאולה

השלבים וההתפתחות בבקשת הגאולה של רות מבעז, החל מיוזמת נעמי ועד הביצוע של רות; הקבלת סיפור זה לסיפור העבד ורבקה בחומש בראשית

פרק ב - מפגש בעז ורות

ניתוח התנהלותן של רות ונעמי עם חזרתן לבית לחם, והיחס הייחודי שמגלה בעז כלפי רות לעומת הסביבה.

פרק א (2) - שיבת נעמי

ניתוח שיחתן של נעמי, ערפה ורות - שבמהלכה עוזבת ערפה את נעמי , ואילו רות בוחרת להישאר עמה - השלבים בהתפתחות השיחה, והסיבות להישארותה של רות.

פרק א (1) - הקדמה ופסוקי הפתיחה

סקירה היסטורית קצרה על תקופת המגילה, והשוואתה למגילת אסתר; לימוד פסוקי הפתיחה של המגילה - סיבת מותם של אלימלך, מחלון וכיליון

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרקי רות
bottom of page