top of page

פרשת השבוע - הרב אבינר

הרב אלישע אבינר

הרב אלישע אבינר

יתרו - מתי בא יתרו?

מתי בא יתרו? האם קודם מתן תורה או אחר מתן תורה? מה פשר התירוץ אין מוקדם ומאוחר בתורה? ומה המסר שמלמדת התורה בשינוי סדר הפרשיות בין מתן תורה לבואו של יתרו? בשיעור נזכיר מספר הסברים לעניין זה ונראה מה אפשר ללמוד מכך לחיינו.

בשלח - כיצד מתמודדים עם פחד?

כשבני ישראל יוצאים ממצרים - מחד יוצאים הם בכלי זיינם, חמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מאידך "פן יינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". האם פחדו בני ישראל או לא? וכיצד ה' עזר לבני ישראל עם פחדם ביציאתם ממצרים? מהו התהליך שעוברים בני ישראל במדבר כדי להתגבר על הפחד ועל תפיסת העבדות שגדלו איתה במצרים? ואיך כל זה קשור ל"שבוע הישרדות"? בשיעור נברר את הדרכים בהן ה' מוליך את בני ישראל ממצרים כדי להפוך אותם מעם של עבדים לעם המסוגל להילחם.

וארא - גאולה חומרית מול גאולה רוחנית

מה עניינן של ארבע לשונות של גאולה? מהי הגאולה המיוחדת ששייכת לכל אחת מהלשונות ומדוע לא די להסתפק בגאולה חומרית אלא חייבים לסיים ב"לקחתי אתכם לי לעם"? על שאלות אלה ועוד נעסוק בשיעור לקראת פרשת וארא העוסקת בתחילת גאולתם של ישראל.

שמות - מדוע מונים שוב את שמות בני ישראל?

מדוע בתחילת ספר שמות מונים שוב את בני ישראל שירדו למצרים אחרי שמנו אותם בסוף ספר בראשית? ומדוע פותחת פרשת שמות בו' החיבור - ואלה שמות? ולאן נעלמים השמות אחרי אך פרק אחד? מדוע התורה מוותרת על ציון שמות של כל הדמויות - החל מעמרם ויוכבד וכלה במרים? ואיך כל זה קשור ליציאה לגלות? בשיעור נענה על כל שאלות אלה.

ויחי - מפני מה זכה יהודה למלכות?

"יהודה אתה יודוך אחיך" - מה פירוש פסוק זה? מה התייחד יהודה שזכה למלכות? האם זו היכולת להודות בטעות, יכולת ההנהגה ולקיחת האחריות או שמא הנכונות לקדש שם שמיים? בשיעור נראה מספר פירושים לייחודיותו של יהודה ולסיבה בגללה נבחר להנהיג את כל עם ישראל.

ויגש - משמעות כפילות שמו של יעקב

בפרשתנו פסוק מפתיע - ה' קורא ליעקב לא פעם אחת, אלא פעמיים. צורת ביטוי זו לא נאמרה רק פעם אחת בכתוב, אלא גם לאברהם ולמשה. בשיחה נלמד את המשמעויות השונות שפורשו לכפילויות אלו, ואת המשימה שעמדה בפני כל אחת מדמויות אלו - שגרמה להם לענות "הנני".

מקץ - על הנחמות ועל המלחמות

מדוע אנו מודים ב"על הניסים" על הנחמות ועל המלחמות? מה ההיגיון להודות על המלחמות לאחר ההודאה על הנחמות? בשיעור נסביר במספר הסברים את הביטוי ועל משמעותו, וננסה לדלות נחמות גם לתקופתנו, למלחמת חרבות ברזל שאנו שרויים בתוכה.

וישב - הבור ריק אין בו מים

וישלח - האם הריגת אנשי שכם היא הריגת חפים מפשע?

ויצא - נדר בעת צרה

תולדות - וידו אוחזת בעקב עשו

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

פרשת השבוע - הרב אבינר
bottom of page