top of page

שערי תשובה

הרב חיים סבתו

הרב חיים סבתו

זכירת החטא ועזיבתו

בשיעור זה נראה את שלושת עקרונות התשובה האחרונים (18-20) שמסיימים את השער הראשון. העיקרון השמונה עשר מדבר על זכירת החטא - נראה כיצד צריך לבצע את העיקרון הזה וממה יש להיזהר בו, ולאחר מכן נראה את שני העקרונות האחרונים שמסכמים ומביאים את האדם למקום טוטאלי של תשובה, והם העקרונות של עזיבת החטא לתמיד ועזרה לאחרים לשוב בתשובה. מעבר לכך נתחיל את השער השני, בו רבינו יונה מדבר על הסיבות שגורמות לאדם להתעורר לשוב בתשובה. נראה את הדרך הראשונה - כאשר באות על האדם צרות והוא מפשפש במעשיו.

תפילת התשובה ורדיפת החסד והאמת

מה תפקידה של התפילה בתהליך התשובה? על מה החוטא צריך להתפלל? בשיעור נראה כי תפקידה של התפילה הוא לא עצם כפרת החטא אלא החזרת השראת השכינה על האדם, שהייתה קודם החטא ונסתלקה והערת המעשים הטובים שעשה האדם בעבר. בנוסף, נעסוק בחידושו הגדול של רבנו יונה - האם יש דרך לכפר על חילול השם?

6. הבושה והכניעה בתשובה

בשיעור נלמד על תחושת הבושה והכניעה, שצריכות להתעורר אצל כל בעל תשובה, מתוך פסקאות כב-ל. נלמד על היכולת של האדם להשתמש במידות אלו כדי להתעלות מעל החטא, ומתי הן אמורות להתעורר.

5. חמש התחושות הראשוניות בתשובה

רבנו יונה מונה בפרק א, פסקאות יב-כ תחושות רבות שצריכות להתעורר באדם בעת עשיית חטא וחזרה בתשובה. בשיעור נסביר את התחושות הללו, ונלמד כיצד להימנע מהתדרדרות כשמרגישים תחושות אלו, ולתעל אותן לצורך תשובה שלמה.

4. עיקרי התשובה: חרטה ועזיבת החטא - א, י-יא

בשיעור זה נתחיל לעבור על עשרים עיקרי התשובה אותם מונה רבינו יונה בספר. נראה את שני העקרונות הראשונים: החרטה ועזיבת החטא, ואת הרעיונות המעניינים והעמוקים שאנחנו יכולים לקבל מהפסוקים בעניין החרטה ועזיבת החטא, כמו גם את חשיבותם הרבה ויסודיותם החיונית בדרך לחזרה בתשובה.

3. מומר לדבר אחד ודרגות בתשובה - שערי תשובה א, ו-ט

האם קיים הבדל בין מומר לעבירה אחת לבין אדם שנכשל בעבירה הזו? נראה בשיעור את חידושו הגדול של רבינו יונה בעניין המומר לדבר אחד ומה דינו. נעסוק גם בעבירות שלעיתים נעשות אצל אנשים כהיתר, בין במזיד בין בשוגג.

2. החסד והחובה בעניין התשובה - שערי תשובה א, ב-ה

העובדה שעצם האפשרות לחזרה בתשובה היא חסד גדול אינה מאפשרת להקל ראש בדבר, וזהו עניין שרבינו יונה ראה בו חשיבות רבה שאנשים ידעו על מנת לעורר חזרה בתשובה אמיתית ומהירה ככל האפשר. בשיעור זה נראה בין השאר את הסיבות שעל האדם למהר בחזרה בתשובה וכן נראה לכך מקורות שונים מהתנ"ך.

1. הקדמה לספר שערי תשובה

בשיעור זה נדבר על חשיבותו הגדולה של הספר שערי תשובה לארון הספרים היהודי, הנובעת בין השאר מהחשיבות הרבה שנותנים לו הרבה מהראשונים כגון הרמב"ן והחיד"א. נתחיל את פרק א' ומעבר להבנת הטקסט נראה גם את שיטותיו הספרותיות והמוטיבים בהם משתמש רבינו יונה כדי להעביר את המסר, דבר שישמש לנו כעזרה רבה ללימוד הספר בהמשך.

10 דקות של עיו - "
פרשת שבע -הרב סבתו
פלייליסט פסח
והגדת לבנך
הגדה של פסח - הרב ליפשיץ
שמיטה בקצרה - הרב אבינר

שערי תשובה
bottom of page