top of page

"עמך עמי וא-להיך א-להי" - למהותו של גיור

הרב אפרים ולץ

מהותו של גיור

שיעור פתיחה ליחידת הלימוד

בין ישראל לעמים – שיטת ריה"ל והרמב"ם

ב

בין ישראל לעמים – שיטת המהר"ל והרב קוק

ג

גר המתגייר – כקטן שנולד דמי?

ד

האם ניתן להפוך מיהודי לגוי?

ה

סוגי הגיור שבתנ"ך – אבן בוחן למהות הגיור

ו

שיעור סיכום ליחידת הלימוד

bottom of page