top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png
logo_birkat_moshe-03.png

חודש אדר

הרב כלילי

הרב כלילי.jpg

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א - יב אדר

14

הקדמה למורה נבוכים - פתיחה לספר - צמצום הציפיות

יום ב - יג אדר

15

הקדמה למורה נבוכים - פתיחה לספר - סוגים שונים של משלים

יום ג - יד אדר

16

הקדמה למורה נבוכים - פתיחה לספר - הוכחות מהמקרא ומחז"ל שהנביאים דיברו במשלים

יום ד  - טו  אדר

17

הקדמה למורה נבוכים - פתיחה לספר - הבחנה בין שני סוגי משלים

יום ה - טז אדר

18

הקדמה למורה נבוכים - פתיחה לספר - צוואת הרמב"ם ללומד מספרו

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

איגרות הרמב"ם - איגרת תחיית המתים - ההבדל בין נסים לחוקי הטבע

יום א - כו אדר

24

איגרות הרמב"ם - איגרת תחיית המתים - הנביאים תמהו על אפשרות תחיית המתים מצד הטבע אך לא מצד הנפש

יום ב - כז אדר

25

איגרות הרמב"ם - איגרת תחיית המתים - מדוע לא הזכירה התורה את עניין תחיית המתים

יום ג - כח אדר

26

איגרות הרמב"ם - איגרת תחיית המתים - הסבר על פי הנאמר לעיל מדוע התורה מאיימת בייעודי העולם הזה ולא בעולם הבא

יום ד - כט אדר

27

bottom of page