top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

68

תפארת ישראל למהר"ל (כא) - מעלת משה שבעבורה היה נותן התורה

יום ב 

69

תפארת ישראל למהר"ל (כא) - מעלת משה על שלמה שהיתה לו החכמה הכוללת ועל היותו אמצעי בין עליונים ותחתונים

יום ג 

70

תפארת ישראל למהר"ל (כג) - תכונת משה שאפשרה לו להיות נותן התורה

יום ד

71

תפארת ישראל למהר"ל (לב) - התורה נכפתה על ישראל מפאת הצורך הקיומי בה

יום ה

72

תפארת ישראל למהר"ל (לב) - התורה נכפתה על ישראל מפאת הצורך הקיומי בה - המשך

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

73

תפארת ישראל למהר"ל (לז) - ביאור "אנכי ה' אלוהיך"

יום ב 

74

תפארת ישראל למהר"ל (לז) - אלוהותו של ה' על ישראל הבאה בעקבות יציאת מצרים מיוחדת בכך שגם נקרא שמו ומלכותו עליהם

יום ג 

75

תפארת ישראל למהר"ל (לז) - שם ה' נקרא על ישראל יותר מן המלאכים

יום ד

76

תפארת ישראל למהר"ל (לג) - ביאור תארי ההגשמה במקרא

יום ה

77

תפארת ישראל למהר"ל (לג) - ביאור תיאורי ההגשמה במקרא - המשך

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

78

תפארת ישראל למהר"ל (מג) - הוויכוח עם ראב"ע על השינויים שבין הדברות הראשונים לאחרונים

יום ב 

79

תפארת ישראל למהר"ל (מד) - ביאור המהר"ל ל"זכור ושמור"

יום ג 

80

תפארת ישראל למהר"ל (מג - השלמה) - ההבדל בין ספר דברים לארבעת הספרים

יום ד

81

תפארת ישראל למהר"ל (מג - השלמה) - ההבדל בין ספר דברים לארבעת הספרים - המשך

יום ה

82

תפארת ישראל למהר"ל (מג - השלמה) - ספר דברים מבאר את אופן השתלשלות העונש על הדורות הבאים

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

83

תפארת ישראל למהר"ל (מט) - שינוי קטן בתורה מחריב את כל העולם

יום ב 

84

תפארת ישראל למהר"ל (נא) - האם כדי להגיע לשלמות נדרש האדם לקיים את כל התורה?

יום ג 

85

תפארת ישראל למהר"ל (נב) - האם בימי המשיח יהיה ביטול למצוות הקשורות ליציאת מצרים?

יום ד

86

תפארת ישראל למהר"ל (נב) - סוגיית "מצוות בטלות לעתיד לבוא" - שיטת הרשב"א

יום ה

87

תפארת ישראל למהר"ל (נב) - מצוות בטלות לעתיד לבוא - שיטת המהר"ל

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

88

תפארת ישראל למהר"ל (נג) - דוגמאות בתורה לסדר העתידי

bottom of page