top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

89

תפארת ישראל למהר"ל (נו) - שכחת התורה בסוף ימי הגלות משום סילוק שכינה

יום ב 

90

תפארת ישראל למהר"ל (נו) - דברי רבי שמעון שמהצד הלאומי שבתורה אין ניתוק בינה לישראל

יום ג 

91

תפארת ישראל למהר"ל (נו) - שלושה ביטויים לשכחת התורה על פי תנא קמא

יום ד

92

תפארת ישראל למהר"ל (נו) - הסיבות לאי ידיעת התורה בדורו של המהר"ל

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

93

תפארת ישראל למהר"ל (נו) - הקושי לקנות בקיאות בש"ס לעת זקנה

יום ב 

94

תפארת ישראל למהר"ל (נז) - מדוע עולם הבא אינו נזכר בתורה במפורש וביאור גבול השגת הנביאים לעומת חכמת השכל

יום ג 

95

תפארת ישראל למהר"ל (נח) - טעם שני - התורה תכליתה לתקן את העולם הזה

יום ד

96

תפארת ישראל למהר"ל (נט) - החידוש שהיתה התורה צריכה להשמיע הוא שהמצוות מביאות גם רווח גשמי ואין זה שכר אלא מתנה של הקב"ה לצדיק

יום ה

97

תפארת ישראל למהר"ל (ס) - מדוע התשלום על מיעוט המעשים הוא בעולם הזה והתשלום על רוב המעשים הוא בעולם הבא

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

98

תפארת ישראל למהר"ל (ס) - הרחקת מתן פירות השכר לצדיק כיוון שמעשיו הטובים לא הושלמו, וקירוב השכר לרשע כיוון שמעשיו הושלמו

יום ב 

99

תפארת ישראל למהר"ל (סא) - מצוות קלות וחמורות - שני פרמטרים בשכר המצוות

יום ג 

100

תפארת ישראל למהר"ל (סד) - כיצד שינוי הכתב של התורה אינו פוגע בנצחיותה

יום ד

101

תפארת ישראל למהר"ל (סד) - הלשון מבטאת את הזהות הלאומית ואילו הכתב מבטא את ההנהגה האלוהית

יום ה

102

תפארת ישראל למהר"ל (סד) - דברי רבי - שורש גילוי תושב"ע נמצא כבר בסיני

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

103

תפארת ישראל למהר"ל (סו) - נצחיות התורה מול שינויים במקרא בקרי וכתיב ותיקון סופרים

יום ב 

104

תפארת ישראל למהר"ל (סח) - החילוק שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה

יום ג 

105

תפארת ישראל למהר"ל (סח) - התורה ניתנה בעל פה כדי שתישאר מיוחדת לישראל

יום ד

106

תפארת ישראל למהר"ל (סט) - מדוע הקראים אינם מקיימים אפילו את המקרא

יום ה

107

תפארת ישראל למהר"ל (סט) - שני טעמים נוספים בדרך הפשט מדוע חייבת להיות תורה שבעל פה

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

108

תפארת ישראל למהר"ל (סט) - פשט התורה הוא דבר נבואה הצריך השלמה על ידי השכל האלוהי שבאדם

bottom of page