top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png
logo_birkat_moshe-03.png

חודש כסליו

הרב כלילי.jpg

הרב רן כלילי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

51

תפארת ישראל למהר"ל (יג) - התורה התלבשה בעולם הזה בלבוש גשמי אבל שורשה גבוה

יום ב 

52

תפארת ישראל למהר"ל (יז) - מדוע לא ניתנה התורה לאבות והחילוק בין שאר הנבראים לישראל

יום ג 

53

תפארת ישראל למהר"ל (יז) - מדוע לא ניתנה התורה לאבות והחילוק בין שאר הנבראים לישראל - המשך

יום ד

54

נר מצווה למהר"ל - ארבע המלכויות מסודרות מראשית הבריאה ומיסודה, ועניינן להתנגד למלכות ה' ואחדותו המתגלות בישראל

יום ה

55

נר מצווה למהר"ל - האחדות שבעולם הזה מול האחדות שבעולם הבא

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

56

נר מצווה למהר"ל - החילוק בין המראה של דניאל למראה של נבוכדנצר / חמשת הכוחות באדם והופעתם בארבע המלכויות ובישראל

יום ב

57

נר מצווה למהר"ל - אפיון שלוש המלכויות על פי שלושת הכוחות שבאדם

יום ג

58

נר מצווה למהר"ל - אין אפשרות שהמעלה הנבדלת האלוהית של ישראל תתבטל מהם כיוון שהיא ראשונית

יום ד 

59

נר מצווה למהר"ל - אפשרות סילוק המעלה האלוהית מישראל מצד שגם חטא העגל היה ראשוני

יום ה 

60

נר מצווה למהר"ל - אין אפשרות שהמעלה האלוהית של ישראל תתבטל מהם כיוון שהיא כפויה עליהם מאת ה'

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

61

נר מצווה למהר"ל - כוח המלכות הרביעית שכוללת את כולם

יום ב 

62

נר מצווה למהר"ל - הכוח המניע במלכות הרביעית - לכלות כל דבר חוץ ממנה

יום ג 

63

נר מצווה למהר"ל - דיבוק הכוח המכלה במלכות הרביעית

יום ד 

64

נר מצווה למהר"ל - המעלה העליונה הנבדלת של ישראל סופה להכריע את כל ארבע המלכויות

יום ה 

65

נר מצווה למהר"ל - עניין ביטול ארבע המלכויות ומלכות ישראל הוא עניין גבוה מאוד

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

66

נר מצווה למהר"ל - הקשר בין אופי ההתנגדות של יוון לישראל להתנגדותם למקדש ולתורה

יום ב 

67

נר מצווה למהר"ל - כוח יוון להתגבר על ההיכל אך לא על קודש הקודשים ובחנוכה התגלתה גניזת אור קודש הקודשים שבהיכל

שיעור עיוני שבועי

bottom of page