top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png
logo_birkat_moshe-03.png

חודש טבת

הרב כלילי

הרב כלילי.jpg

 דפי מקורות ללימוד יומי 

כוזרי מאמר ד (ג) - המשך הרוחני בגשמי והאלוה באדם

יום א - טו טבת

53

כוזרי מאמר ד (ג) - מדרגות בראייה הנבואית והראיה מהן על הנהגת ה' ומלכותו גם בטבע

יום ב - טז טבת

54

כוזרי מאמר ד (ד-ז) - הצורך במפגש מוחשי עם האלוה על מנת להגיע ליראה ואהבה

יום ג - יז טבת

55

כוזרי מאמר ד (ז-יא) - זמנים ומקומות המיוחדים לחווית המפגש עם ה' - ביהדות, בחוזי הכוכבים ובמאמיני הדתות

יום ד  - יח טבת

56

כוזרי מאמר ד (יב-טו) - היחס לבעלי הדתות מול הפילוסוף ומול עובדי עבודה זרה ועובדי העגלים מישראל

יום ה - יט טבת

57

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

כוזרי מאמר ד (כה) - יחוד ה' בשלוש בחינות

יום א - כט טבת

63

bottom of page