top of page
Screen Shot 2022-08-30 at 14.09.55.png

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

26

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ששת הצדדים הגשמיים ונקודת האמצע הרוחנית

יום ב 

27

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ביאור מלכות ה'

יום ג 

28

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ללמוד וללמד תורה

יום ד

29

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - חובת חיבור לימוד התורה למקור הנותן

יום ה

30

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ביאור תפילת דוד במזמור יט בתהלים על לימוד התורה

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

26

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ששת הצדדים הגשמיים ונקודת האמצע הרוחנית

יום ב 

27

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ביאור מלכות ה'

יום ג 

28

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ללמוד וללמד תורה

יום ד

29

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - חובת חיבור לימוד התורה למקור הנותן

יום ה

30

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ביאור תפילת דוד במזמור יט בתהלים על לימוד התורה

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

26

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ששת הצדדים הגשמיים ונקודת האמצע הרוחנית

יום ב 

27

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ביאור מלכות ה'

יום ג 

28

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ללמוד וללמד תורה

יום ד

29

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - חובת חיבור לימוד התורה למקור הנותן

יום ה

30

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ביאור תפילת דוד במזמור יט בתהלים על לימוד התורה

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

26

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ששת הצדדים הגשמיים ונקודת האמצע הרוחנית

יום ב 

27

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ביאור מלכות ה'

יום ג 

28

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ללמוד וללמד תורה

יום ד

29

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - חובת חיבור לימוד התורה למקור הנותן

יום ה

30

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ביאור תפילת דוד במזמור יט בתהלים על לימוד התורה

שיעור עיוני שבועי

 דפי מקורות ללימוד יומי 

יום א 

26

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ששת הצדדים הגשמיים ונקודת האמצע הרוחנית

יום ב 

27

הקדמת המהר"ל לספר גבורות השם - הקדמה שלישית - ביאור מלכות ה'

יום ג 

28

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ללמוד וללמד תורה

יום ד

29

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - חובת חיבור לימוד התורה למקור הנותן

יום ה

30

הקדמת המהר"ל ספר תפארת ישראל - ביאור תפילת דוד במזמור יט בתהלים על לימוד התורה

שיעור עיוני שבועי

bottom of page